Veiligheid

Veiligheid


Pedagogisch medewerker:
Alle pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijf Mira zijn in het bezit van het diploma kinderopvang op MBO/HBO-niveau of gelijkwaardig diploma vernoemd in CAO kinderopvang.

Volgende kennis wordt van de medewerkers geëist:

 • Pedagogische kennis
 • Werkboek pedagogisch medewerker
 • Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen
 • Kennis van de geldende hygiëne – en veiligheidseisen
 • Kennis van de ontwikkelingsfasen van een kind.
 • Kennis van de gehele RI&E

Alle medewerkers hebben een verklaring omtrent gedrag afgegeven aan het kinderdagverblijf.


Pedagogisch beleid:
Kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar maken veel ontwikkelingen door. Daarom is goede begeleiding erg belangrijk. Kinderdagverblijf Mira heeft hiervoor een pedagogisch beleid opgesteld.
Wij vinden het belangrijk dat er duidelijkheid is en dat er goede afspraken zijn. Het gehele plan is op te vragen bij de pedagogisch medewerkers van de groepen.

Hieronder een korte samenvatting:

Wij streven naar:

 1. Om voor de kinderen een veilige en vertrouwde omgeving te creëren
 2. Persoonlijke aandacht voor ieder kind
 3. Mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling
 4. Het hanteren van waarden en normen

speeltuin

[band variation=”alternative”]

Uitgangspunten:

 • Elk kind is uniek: Wij streven ernaar  om elk kind te benaderen en te verzorgen naar de verlangens van ouders en kind
 • Huiselijke sfeer: wij proberen de thuissituatie na te bootsen
 • Het kind staat centraal: We vinden het belangrijk dat kinderen zich op hun eigen manier en tempo kunnen ontwikkelen. Wij proberen ze te stimuleren uitdagingen aan te gaan en zelf dingen te ontdekken.
 • Elk kind is een individu: Elk kind heeft binnen het kinderdagverblijf de mogelijkheid en alle ruimte om zijn grenzen aan te geven. Tevens leren wij de kinderen om te gaan met waarden en normen en op zijn manier met verschillende emoties om te gaan.
 • Het kind ontwikkelt zich samen met anderen: De kinderen leren met leeftijdsgenoten en jongere/oudere kinderen om te gaan en rekening te houden met elkaar. Ze leren aandacht en speelgoed met andere kinderen te delen.
 • Wij bieden kinderen een uitdagende speelomgeving: Wij hebben spelmateriaal voor zowel binnen als buiten en voor elk leeftijdsniveau. Het spelmateriaal dat aanwezig is kan gebruikt worden voor zowel individueel als het gezamenlijke spel.

Graag verwijzen u naar het uitgebreide pedagogisch beleid van het kinderdagverblijf.


BHV:
Binnen het kinderdagverblijf hebben een aantal pedagogisch medewerkers de cursus BHV gevolgd. Om het jaar gaan zij op herhaling.
Tijdens deze cursus trainen ze voor brandoefeningen en herhalen alle handelingen voor kinder EHBO.


Cursussen:
Pedagogisch medewerkers volgen regelmatig bijscholingscursussen welke in overleg aangeboden worden door het kinderdagverblijf.

De volgende cursussen hebben we gevolgd en afgerond:
Vversterkt (VVE) + verdieping
Gordon
Kinder-ehbo
Management kinderopvang Vversterkt (VVE management)
BHV


Stagiaires:
Naast de vaste medewerkers bieden wij plaats aan een aantal stagiaires. De stagiaires krijgen de kans ervaring binnen het kinderdagverblijf op te doen, tevens is een van de vaste medewerkers de stagebegeleidster. Haar taak is het begeleiden, aanspreekpunt, helpen bij het maken van opdrachten en verslagen en het corrigeren daarvan.

Onze doelstelling is vooral om de stagiaires met plezier andermans kinderen te verzorgen en te helpen in de ontwikkeling. Ook proberen we een stagiaire zodanig op te leiden zodat ze zo goed worden dat ze als vaste kracht kunnen werken.

Wat eisen we van onze stagiaires:

 • Dat zij gemotiveerd en sociaal zijn.
 • Dat zij initiatief nemen en meewerken aan activiteiten.
 • Dat hun houding en inzet goed is.
 • Dat zij meedraaien op het niveau waarop zij zitten
 • Dat zij inlevingsvermogen hebben (Empathie)
 • Dat ze inzicht hebben en leergierig zijn
 • Ze er netjes en verzorgt uitzien (geen lange oorbellen, blote kleding en piercings)
 • Dat ze verantwoording kunnen dragen voor zichzelf en anderen.
 • Dat ze niet oppassen bij kinderen van het kinderdagverblijf.
 • Dat ze fouten onder ogen kunnen zien, kunnen accepteren en ze er ook daadwerkelijk iets mee doen.

geitjes

VISIE OP VEILIGHEID & GEZONDHEID:

Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Daarbij zien ze geen gevaar. Hoe ouder kinderen worden, hoe beter ze leren wat wel en niet mag en wat wel en niet gevaarlijk is. Pedagogisch medewerkers kunnen veilig gedrag oefenen met de kinderen. Veel herhalen is nodig. Omdat het voor de medewerkers onmogelijk is om elke minuut van de dag alle kinderen in de gaten te houden, is een veilige omgeving van groot belang. Niet alle veiligheidsrisico’s moeten worden afgedekt, wel moeten de risico’s tot een aanvaardbaar minimum worden gereduceerd en de kans op ernstig letsel voorkomen worden.

In een omgeving waar kinderen spelen, wordt niet altijd alles gebruikt waar het voor bestemd is. Dit is een belangrijke reden waarom voor veilige producten wordt gestreefd.

De pedagogisch medewerkers hebben zelf de veiligheid in kaart gebracht en aangegeven welke maatregelen genomen moeten worden. Daarbij zijn niet de normen het uitgangspunt, maar het dagelijkse gedrag van de kinderen en de ongevallen zoals deze in de praktijk voorkomen. Elk jaar inventariseren wij opnieuw of alle protocollen en plannen nog actueel zijn aan de laatste veranderingen en eisen.

De methode bestaat uit een aantal stappen: de inventarisatie, de registratie, het opstellen van huisregels, het maken en uit- voeren van een actieplan, het opstellen en oefenen van een ontruimingsplan en EHBO en tenslotte het maken van een veiligheidsverslag. Dit verslag is op te vragen bij de administratie.

Brandveiligheid:
Kinderdagverblijf Mira beschikt over een brandveiligheidssysteem volgens de laatste eisen. Bevat normen NEN2523 en aanvulling C1 2010, NEN 2575, NPR2576.
We zijn direct aangesloten op de brandweercentrale. Alle wanden, muren, deuren en ramen zijn brandvertragend, waardoor we rustig de tijd hebben om het pand te verlaten.
Regelmatig wordt er een brandoefening met personeel en kinderen uitgevoerd. Tevens zijn er voldoende BHV’ers aanwezig.

Legionella:
Kinderdagverblijf Mira steeft ernaar om voor de kinderen een zo veilig mogelijke situatie te creëren. Water is daarbij één van de belangrijkste bedrijfsmiddelen van het kinderdagverblijf. Dit is dan ook de reden dat het kinderdagverblijf hoge eisen stelt aan de hygiëne en de veiligheid van het drinkwatersysteem. Kinderdagverblijf Mira voldoet volledig aan de eisen m.b.t. legionella preventie, het kinderdagverblijf heeft dit gerealiseerd door:

 • Alle waterleidingen te verwijderen en te vervangen door een nieuw systeem.
 • Geen dode leidingen in het pand.
 • Maandelijks worden alle leidingen goed doorgespoeld.
 • Het aanleggen van een terugstroom beveiliging.
 • Bedrijf TWMS (Total Water Management Service) risico analyse en preventie maatregelen op laten stellen om het hele systeem legionella veilig te maken en te houden.

.
GGD controle:

Jaarlijks controleert de GGD of het kinderdagverblijf voldoet aan de wettelijke eisen. Ze geven aanwijzingen en tips. De rapporten van de GGD liggen ter inzage in de hal.

Hierbij de GGD inspectiecontrole:

Inspectierapport Kinderopvang Valkenswaard
Inspectierapport Buitenschoolse opvang Valkenswaard

Inspectierapport Kinderopvang Budel
Inspectierapport Buitenschoolse opvang Budel