Ben je op zoek naar een te gekke baan binnen de kinderopvang. Dan zijn wij op zoek naar jou! Meld je nu aan

Kinderopvang Mira Kinderopvang Mira

Oudercontact

Persoonlijk contact met de ouders vinden we uitermate belangrijk. Naast informatie over uw kind ontvangt u informatie over ontwikkelingen en veranderingen binnen het kinderdagverblijf en betrekken we u bij de verschillende thema’s waarmee we werken. Daarnaast kunt u als ouder ook meebeslissen over belangrijke zaken in onze kinderdagverblijven. Tips en adviezen zijn altijd welkom.

Oudercommissie

Kinderdagverblijf Mira beschikt over een oudercommissie. Deze commissie is opgericht om de kwaliteit en de dienstverlening van het kinderdagverblijf te waarborgen. U kunt er als ouder uw vragen of opmerkingen kwijt. De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van wie de kinderen of op het kinderdagverblijf (kdv) of op de buitenschoolse opvang (bso) zitten.

De doelstellingen van de oudercommissie zijn:

* Het vertegenwoordigen van de ouders in het contact met het kinderdagverblijf.
* Het behartigen van de belangen van de kinderen en hun ouders.
* Het fungeren als platform voor signalen van ouders over de kwaliteit van de dienstverlening van het kinderdagverblijf.

De oudercommissie heeft een adviserende functie jegens de directie van het kinderdagverblijf op het vlak van onder meer het pedagogisch beleid en het thema Veiligheid en Gezondheid. De commissie werkt volgens het ´Reglement Oudercommissie Kinderdagverblijf Mira´. Hierin is onder andere vastgelegd wat de taken en functies van de oudercommissie zijn. Voor meer informatie over de oudercommissie kunt u terecht bij een van de leden.

Bent u ook betrokken bij het kinderdagverblijf en vindt u de mening van ouders en verzorgers belangrijk, meldt u zich dan aan bij de oudercommissie. U kunt zich ook aanmelden via de pedagogisch medewerker of de administratie. Voor aanvullende informatie kunt u mailen naar mail@kinderopvang-mira.nl

Oudergesprekken

Wij werken met het observatiesysteem KIJK, waarin we de ontwikkeling van alle kinderen bijhouden. U kunt desgewenst een afspraak maken met de mentor van uw kind. De mentor bespreekt met u hoe uw kind zich ontwikkelt. Mochten wij bijzonderheden signaleren, dan zal de mentor een afspraak met u maken om haar bevindingen met u te bespreken.

Wanneer uw kind 4 jaar is geworden, ontvangt u het observatierapport en wordt dit met u besproken. De basisscholen werken ook met het KIJK-systeem. Indien u schriftelijk akkoord gaat, zorgen wij ervoor dat de online versie naar de basisschool gestuurd wordt. De leerkracht kan hierop doorwerken. Zo creëren wij een doorgaande lijn met de basisschool.

Mira Nieuws(brief)

Mira Nieuws is informatie voor de ouders die per e-mail wordt verstuurd. Daarnaast ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief van ons, zodat u steeds op de hoogte bent van belangrijke ontwikkelingen in en rondom het kinderdagverblijf. We vragen alle ouders hun e-mailadres aan de administratie door te geven.

Tevredenheidsonderzoek

Regelmatig vindt de enquête ‘En Tevreden’ plaats op het kinderdagverblijf. Dit onderzoek is gericht op elementen als de dagindeling, verzorging, hygiene e.v.a.. Door middel van deze enquêtes peilen we steeds de mening van de ouders over het kinderdagverblijf . Aan de hand van de aandachtspunten voeren we verbeteringen door.  Het resultaat van het meest recente tevredenheidsonderzoek, waarbij ouders/verzorgers het kinderdagverblijf een score van 0 tot 10 konden geven, is  een 8,1 is  voor de kinderopvang en een 8 voor de buitenschoolse opvang.

Reglement Interne Klachtenprocedure

Hoezeer alle medewerkers van ons kinderdagverblijf ook hun best doen, het kan altijd gebeuren dat u het ergens niet mee eens bent. Wij vragen u wanneer u ontevreden bent over een medewerkster of over een bepaalde gang van zaken binnen het kinderdagverblijf om ons dit persoonlijk te laten weten. We kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing te vinden om uw ontevredenheid weg te nemen. Is er van uw kant echter sprake van een formele klacht, dan vragen wij u dit mondeling of schriftelijk bij teamleiding of directie in te dienen.

Klachten van klanten worden positief benaderd. Uw klacht biedt ons de mogelijkheid om de kwaliteit van onze diensten waar nodig te verbeteren. Klachten kunnen op de volgende manieren worden ingediend:

– Mondeling en schriftelijk bij de pedagogisch medewerker of de directie
– Schriftelijk via de Meedenkbus
– Via de e-mail

U kunt uw klacht ook rechtstreeks indienen bij de Externe Geschillencommissie.

Overleg betreffende klachten

Klachten worden behandeld in de teamvergaderingen. Teamleden houden zich aan de gemaakte afspraken om klachten in de toekomst te voorkomen.

Geheimhouding

Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van een klachtenprocedure en daarmee beschikking krijgt over gegevens die vertrouwelijk zijn, is verplicht tot geheimhouding daarvan.

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven bij kinderdagverblijf Mira? Kies hieronder het juiste online inschrijfformulier!

Valkenswaard:

Kinderopvang Inschrijven kinderopvang
(0-4 jaar)
Peuteropvang Inschrijven peuteropvang
(2-4 jaar)
Buitenschoolse opvang Inschrijven buitenschoole opvang
(4-12 jaar)

Budel:

Kinderopvang Inschrijven kinderopvang
(0-4 jaar)
Peuteropvang Inschrijven peuteropvang
(2-4 jaar)
Buitenschoolse opvang Inschrijven buitenschoole opvang
(4-12 jaar)

Offerte aanvragen

Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? Kies hieronder het juiste online offerte formulier!

Offerte Offerte kinderopvang
Offerte Offerte peuteropvang
Offerte Offerte buitenschoolse opvang

Wil je de netto eigen bijdrage kinderopvangkosten eerst zelf berekenen? Klik dan hier!