Ben je op zoek naar een te gekke baan binnen de kinderopvang. Dan zijn wij op zoek naar jou! Meld je nu aan

Kinderopvang Mira Kinderopvang Mira

Algemene Voorwaarden KDV en BSO

2023

2023
Algemene voorwaarden & huisregels Kinderdagverblijf Mira

Dagopvang en Buitenschoolse opvang

Kinderdagverblijf Mira is een flexibel, VVE erkend kinderdagverblijf.

Artikel .1.: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst tussen Kinderdagverblijf Mira en de contractant (de overeenkomst).

Artikel .2.: Openingstijden:

Het kinderdagverblijf is het gehele jaar geopend van maandag t/m vrijdag van 06.30-18.30 uur (m.u.v. wettelijke feestdagen één studiedag per jaar en één overbruggingsdag per jaar. Deze data worden altijd tijdig aan u gecommuniceerd. Voor meer informatie zie het formulier of de website bij ‘gesloten dagen’).

Artikel.3.: Inschrijving:

Na het inschrijven wordt het contract gemaakt en door u en ons ondertekend, uw kind ingepland en wordt de eerste factuur inclusief het inschrijfgeld aangemaakt, daarnaast zult u een factuur voor de borg voor de sleutelkaart ontvangen. Wilt u toch geen gebruik maken van de opvang dan kunt u dit tot uiterlijk een volle kalendermaand vooraf per mail annuleren, daarna wordt de eerste maand gefactureerd. U dient het inschrijfgeld ook bij annuleren te voldoen. Indien u geen definitieve startdatum door kunt geven bij inschrijving (bijvoorbeeld wanneer uw kind nog niet geboren is), willen wij u vragen deze een volle kalendermaand voor start definitief door te geven. Indien u de startdatum later doorgeeft, kunnen wij niet garanderen dat uw kind op de gewenste startdatum kan starten. Na inschrijving van uw kind: een paar weken voor aanvang van de opvang ontvangt u een uitnodiging voor een proefochtend. Indien uw kind op de buitenschoolse opvang komt ontvangt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Kinderen die doorstromen van de kinderopvang naar de buitenschoolse opvang gaan tijdens de opvang oefenen op de nieuwe groep met een pedagogisch medewerkster.

Artikel .4.: De overeenkomst

U kunt zelf uw contract samenstellen (per kwartier) of flexibel.

Naast een overeenkomst voor vaste uren kunt u 1 of meerdere uren per week flexibel extra afnemen.

Bij een overeenkomst met geheel flexibele uren moet u minimaal 3 uur per kind per week afnemen voor dagopvang en/of buitenschoolse opvang. Bij een overeenkomst voor vaste uren kunt u vakantieweken uit de overeenkomst halen wanneer u deze weken niet nodig heeft. Dit kunt u aangeven bij de inschrijving of eenmalig per jaar wijzigen bij aanvang een nieuw kalenderjaar. In dit laatste geval moet u de wijziging uiterlijk voor 27 november  schriftelijk aan ons door hebben gegeven.

Het is niet mogelijk alleen voorschoolse opvang aan te vragen. Wij hanteren een minimum aantal uur dat uw kind per dag aaneengesloten aanwezig moet zijn, te weten 3 uur per dag voor dagopvang en 1,5 uur per dag voor buitenschoolse opvang. Elk jaar ontvangen alle ouders een ‘wensenformulier’ waarmee individuele verzoeken per kind kunnen worden doorgegeven. Op dit formulier vult u per kind de verzoeken voor het volgende contractjaar in. Het ingevulde formulier moet tijdig, dat wil zeggen uiterlijk op de datum zoals vermeld op het formulier, door ons zijn ontvangen; formulieren die later zijn ontvangen mogen wij buiten beschouwing laten. Wij zullen vervolgens waar mogelijk de verzoeken inwilligen. Indien u niets invult wordt de oude overeenkomst automatisch verlengd met de nieuwe uurtarieven; wij gaan er dan vanuit dat u in ieder geval geen vakantieweken in mindering wilt brengen. Bij kinderen die 4 jaar worden stopt de overeenkomst automatisch met ingang van de dag dat het kind 4 is geworden. Uiteraard kunnen wij hier andere afspraken over maken. Wilt u gebruik maken van de buitenschoolse opvang dient u hiervoor het inschrijfformulier in te vullen. Een overeenkomst die ziet op buitenschoolse opvang kan starten op een andere datum dan de 1e van de maand, om een doorstroom van de dagopvang naar de buitenschoolse opvang mogelijk te maken. De overeenkomst voor de buitenschoolse opvang stopt met ingang van eerste dag dat het kind start op de middelbare school. 

Artikel.5 Wijze van betalen 

U kunt de factuur van ons kinderdagverblijf zelf overmaken of betalen door middel van een automatische incasso. Met een automatische incasso betaalt u een lager tarief dan bij een overboeking. Indiende factuur niet kan worden geïncasseerd of indien deze wordt gestorneerd vervalt de korting die verbonden is aan het voldoen van de facturen door middel van automatische incasso (voor 2023 bedraagt deze korting € 0.50 x het gemiddeld uur per maand op uw contract met een maxima van € 50, =). De jaarlijkse kosten die u verschuldigd bent voor de opvang van uw kind worden in 12 maanden gefactureerd. Bij aanmelding betaalt u € 15, = inschrijfgeld per kind, dit wordt bij uw 1e factuur gevoegd. U ontvangt rond de 20ste de factuur voor komende maand. Indien u gebruik maakt van automatische incasso, worden de facturen automatisch afgeschreven rond de 26e van de maand. Overboekingen moeten vóór de 1e van de maand waarvoor de factuur verschuldigd is, door ons ontvangen zijn (u betaalt dus vooraf, de belastingdienst betaalt u ook vooraf).

 

Niet-tijdige betaling

Indien wij uw betaling niet voor de vereiste datum hebben ontvangen, ontvangt u een betalingsherinnering van ons. Wij werken daarvoor samen met het advocatenkantoor BG.legal. Indien u binnen de betaaltermijn van de herinnering nog steeds niet heeft betaald, ontvangt u een 2de aanmaning daarna een zogeheten 14-dagen brief. Betaalt u ook naar aanleiding van deze aanmaning niet dan zal zonder rechtelijke tussenkomst de opvang van uw kind(eren) worden opgeschort totdat wij alle openstaande en verschuldigde bedragen hebben ontvangen. 

Tijdens de periode van schorsing blijft de maandelijkse betalingsverplichting van kracht. De incassokosten komen voor uw rekening. U kunt de overeenkomst wel opzeggen, rekening houdend met de opzegtermijn.

Wij willen u er op attenderen alert te blijven op een tijdige betaling van de facturen.

Mocht u door omstandigheden een betalingsachterstand hebben opgelopen, dan kunt u zolang uw kind op het kinderdagverblijf zit, een betalingsregeling treffen. De opvang van uw kind(eren) blijft alleen mogelijk zolang u zich aan de afgesproken betalingsregeling houdt. Na opzegging van de overeenkomst vervalt de betalingsregeling en dient het openstaande bedrag in één keer overgemaakt te worden.

Artikel.6.: Flexibele opvang (zie bijlage flexibele opvang)

Wij bieden voor ouders die onregelmatig werken een flexibel contract aan, dit zijn een aantal uren die u afneemt voor een kalenderjaar. U kunt zelf bepalen welke dagen en uren u gebruik maakt van de opvang. 

Hoe werkt het:

Artikel.7.: Extra opvang:

U kunt binnen een kalenderjaar extra opvang aanvragen via de mail. U krijgt een bevestiging of er al dan niet plaats is, de kosten (zie bijlage ‘tarieven’) hiervoor komen naast het vaste maandelijkse bedrag op de factuur te staan. 

Indien u extra opvang aanvraagt kunt u deze uren alleen wijzigen/annuleren mits dit 2 volle weken van tevoren wordt doorgegeven. 

Artikel.8.: Ruilen van dagen en inhalen van gemiste dagen:

Het ruilen van dagen en inhalen van gemiste dagen is niet mogelijk Verwacht u een aantal extra dagen/uren nodig te hebben, dan kunt u flexibele uren in uw overeenkomst zetten of u kunt gebruik maken van extra opvang. 

Artikel.9.: Wijziging overeenkomst

Elke overeenkomst is berekend over een heel kalenderjaar of tot einde contractdatum. 

Tussentijds wijzigen van uren en opvangdagen is alleen mogelijk per 1e van de maand met een wijzigingstermijn van 1 volle maand (voorbeeld: een wijziging doorgegeven op 15 januari; dan kan de overeenkomst gewijzigd worden per 1 maart) en enkel indien daarvoor bij ons plaats is.  Het wijzigen van de overeenkomst kan grote gevolgen hebben voor het aantal contracturen en de prijs. De kosten van een overeenkomst worden berekend over de daadwerkelijk af te nemen uren per periode op de overeenkomst, verdeeld over hele maanden. U kunt gratis 1x per kalenderjaar de overeenkomst wijzigen.Na de eerste wijziging binnen een kalenderjaar zijn de kosten € 25, = per contractwijziging. Indien u vakantieweken uit de overeenkomst heeft gehaald waardoor u een lager gemiddeld tarief krijgt en de overeenkomst wordt voortijdig beëindigd, hebben wij het recht om u een compensatiefactuur te sturen gebaseerd op het uurtarief dat verschuldigd zou zijn gelet op de daadwerkelijk afgenomen opvang. 

Artikel.10.: Beëindiging contract.

De overeenkomst kan alleen per mail, met de inachtneming van 1 volle kalendermaand per de 1e van de maand beëindigd worden (voorbeeld: een opzegging doorgegeven op 15 januari; dan stopt het contract per 1 maart).  Let op: Stopt u eerder de opvang dan vermeld op de overeenkomst, dan ontvangt u een compensatiefactuur voor de vakantieweken die in mindering zijn gebracht en die nog niet zijn geweest.

Artikel.11.: Reglement interne en externe klachtenprocedure kinderdagverblijf Mira

Mocht u een klacht hebben kunt u deze voorleggen bij personeel, administratie, directie of oudercommissie.

Wij streven ernaar om samen met u een gepaste oplossing te vinden. Echter blijft u van mening dat u of uw kind onjuist is behandeld, dan kunt u contact opnemen met de externe klachtencommissie. Kinderdagverblijf Mira is aangesloten bij de Geschillencommissie kinderopvang (www.degeschillencommissie.nl).

Artikel.12.: Fotomateriaal (AVG)

Er worden vaak video opnamen en foto’s op het kinderdagverblijf gemaakt. Foto’s worden regelmatig opgehangen in het kinderdagverblijf of geplaatst op de website, sociale media, MyWoollie app of als reclamemateriaal gebruikt. Op het digitale inschrijfformulier kunt u aangeven of u dit wel/niet wilt. Wel hangen er camera’s in het kinderdagverblijf. 

Er is geen geluidsopname en de beelden worden niet opgeslagen. De camera’s hangen er voor het 4 ogen principe. 

Artikel. 13.:  Deurbeleid   

Kinderdagverblijf Mira heeft een gesloten deursysteem. Dit houdt in dat de deuren alleen te openen zijn met een pas. Deze pas wordt gratis aan u ter beschikking gesteld. Wel vragen wij per pas een borg van € 25,-. Deze borg krijgt u bij inlevering van een niet beschadigde en werkende pas weer retour. Gaat uw pas kapot dan kunt u die pas bij de administratie inwisselen, voor de kostprijs van € 6,50,- kunt u een nieuwe pas laten maken. U dient de kapotte pas dan in te leveren bij de administratie. Neem al uw passen mee zodat we kunnen zien welke pas kapot is. Indien u uw pasje kwijtraakt, neem dan onmiddellijk contact op met de administratie, zodat wij de toegang op afstand kunnen blokkeren. Als uw kind van de dagopvang naar de buitenschoolse opvang gaat, kunt u eventueel een werkende (oude) pas wisselen voor een nieuwe, dit is gratis.

Artikel.14: Tegemoetkoming belastingdienst:

De belastingdienst vergoed in 2023 voor;

Kinderopvang € 8,97 per uur.

Buitenschoolse opvang € 7,72 per uur.

Artikel.15.: Over hoeveel uur krijgt u kinderopvangtoeslag? 

U mag voor kinderopvang en/of buitenschoolse opvang maximaal 230 uur per maand aanvragen. U kunt altijd meer uren aanvragen echter krijgt u hier geen kinderopvangtoeslag over. U bent zelf verantwoordelijk voor de (tijdige) aanvragen en de controle van de uren. De tegemoetkoming vanuit de belastingdienst is afhankelijk van uw inkomen. U kunt een proefberekening maken op de site van de belastingdienst. Ouders die naar school gaan of inburgeren mogen ook 230 uur kinderopvang aanvragen

Artikel.16.: Kinderopvangtoeslag aanvragen

Uw kinderopvangtoeslag voor 2023 vraagt u aan met “mijn toeslagen”. U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u toeslag mis. 

Artikel.17.: Goed nieuws voor ouders die -onverhoopt- hun baan verliezen

Ouders die hun baan verliezen (of één van hen) hebben nog recht op 3 maanden kinderopvangtoeslag + alle uren die u minder heeft opgenomen dan de 230 uur in de maanden dat u recht had op kinderopvangtoeslag. 

Artikel.18.: Brengen en halen

Bij afwezigheid of later brengen/halen van uw kind graag bellen naar de pedagogisch medewerkster van de groep

040-2070822 (Valkenswaard)/ 0495-494348 (Budel). Als u uw kinderen te vroeg brengt of te laat ophaalt, dient u daarvoor een formulier te tekenen waarop staat hoelang het kind extra is geweest. U moet deze uren extra betalen, dit geldt vanaf 15 minuten. Ophalen na sluitingstijd kost € 50,- per uur! Voor het brengen en halen van uw kind(eren) van en naar school rekenen wij tijd en brengen wij dus kosten in rekening. Als iemand anders dan de vertrouwde personen uw kind komt ophalen, moet u dit van tevoren doorgeven. Anders kunnen wij uw kind niet meegeven.

Artikel.19.: Mentor 

De mentor van een kind is het aanspreekpunt voor ouders. Als u start bij het kinderdagverblijf wordt de mentor van uw kind tijdens de intake aan u voorgesteld.

Artikel.20.: Maaltijden op het kinderdagverblijf

Brood en beleg, vers fruit, drinken en luiers zijn bij de kosten inbegrepen. Babyvoeding, groenten en dieetvoeding moeten zelf worden meegebracht. Alle kinderen van 0 tot 2 jaar die langer blijven dan 17.00 uur mogen een zelf meegebrachte maaltijd eten. Kinderen van 2 tot 12 jaar die ná 18.00 uur nog aanwezig zijn mogen altijd een zelf meegebrachte voedzame maaltijd eten (geen pizza, pannenkoeken, ed.). Kinderen die vóór 8.00 uur aanwezig zijn mogen een zelf meegebracht ontbijt eten.

Artikel.21.: Observatierapport over ontwikkeling kind/ oudergesprek

Kinderen van 0 t/m 4 jaar worden door onze pedagogisch medewerkers geobserveerd. Wij werken met het programma KIJK. Indien wij bijzonderheden signaleren nemen wij altijd contact op met u. U kunt altijd tussentijds het verslag inzien of een gesprek aanvragen om te bespreken hoe het met de ontwikkeling van uw kind gaat.

Artikel.22.: Langdurig Ziek

Indien uw kind langdurig ziek is, heeft u de mogelijkheid de opvang te onderbreken. Hiervoor moet u per mail een verzoek indienen om de opvang tijdelijk stop te zetten, dit kan alleen per hele maand. Voeg in uw mail ook een doktersverklaring toe, zonder doktersverklaring is het niet mogelijk om de opvang tijdelijk te onderbreken. Als u de nieuwe startdatum weet op het moment van onderbreken, behoudt u uw plaats. Als u niet weet wanneer uw kind weer gaat starten, kunnen wij geen plaats garanderen. 

Artikel.23.: Studiedagen basisonderwijs

Bij elke basisschool zijn er een aantal studiedagen en/of calamiteitendagen in de planning opgenomen. Op deze dagen is de school (gedeeltelijk) gesloten. Omdat dit bij elke school om andere dagen gaat moet u dit zelf in de gaten houden. 

Wilt u opvang tijdens studiedagen en/of calamiteitendagen dan adviseren wij u om een aantal flexibele uren in uw contract op te nemen. U heeft dan minder extra kosten maar wel direct de vergoeding van de belastingdienst (zie artikel 6).

Wilt u geen flexibele uren in uw contract dan is het mogelijk deze uren als extra opvang op te nemen (zie artikel 8).

Artikel.24.: Aansprakelijkheid

Het kinderdagverblijf is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte en/of stukgemaakte kleding/ accessoires en meegebrachte spullen (waaronder speelgoed). 

Artikel.25.: Hygiëne

Het hygiëne beleid is vastgelegd in ‘beleid veiligheid en gezondheid’. Geïnteresseerden kunnen dit opvragen bij de administratie. 

Artikel.26.: Veiligheid

Het Risico-inventarisatie en evaluatieplan, bedrijfsnoodplan, veiligheidsplan zijn vastgelegd in ‘beleid veiligheid en gezondheid’. Geïnteresseerden kunnen deze documenten opvragen bij de administratie.

Artikel.27.: Pedagogisch beleid

De pedagogische uitgangspunten van kinderdagverblijf Mira zijn vastgelegd in een pedagogisch beleid. Geïnteresseerden kunnen deze bekijken, ze liggen op een openbare plaats binnen het kinderdagverblijf, of vraag ernaar bij de pedagogisch medewerkster.

Artikel.28.: Werkboek

De pedagogische werkwijze van KDV Mira zijn vastgelegd in een werkboek. Geïnteresseerden kunnen deze bekijken.

Artikel.29.:      Brandbeveiliging

Het brandveiligheidssysteem voldoet aan de laatste eisen, waaronder denormen NEN2535 en de aanvulling CE2010, NEN2575 en de NPR2576. Alle wanden, muren, deuren, ramen zijn brandvertragend waardoor we de tijd hebben om het pand te verlaten indien er sprake is van brand. Regelmatig wordt er een brandoefening met personeel en kinderen uitgevoerd en tevens zijn er altijd voldoende BHV’ers aanwezig. Het gehele team heeft een BHV-diploma en kan EHBO-handelingen verrichten.

Artikel.30.: Mechanisch ventilatiesysteem

Het mechanische ventilatiesysteem zorgt voor continue zuivere lucht. Automatisch wordt het CO2-gehalte op de groepen gemeten door sensoren. Indien het CO2 gehalte stijgt zal het ventilatiesysteem automatisch meer frisse lucht aanvoeren. 

Artikel.31.: VVE erkend kinderdagverblijf

Wij zijn een VVE erkent kinderdagverblijf, alle kinderen op de peutergroepen werken met het VVE programma om taal en educatie te stimuleren. 

Kinderen met een taalachterstand of kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal kunnen bij ons extra ondersteuning krijgen. De coach maakt in dat geval een plan van aanpak gericht op de ondersteuning van het kind. Dit wordt gesubsidieerd door de gemeente (zie bijlage VVE geïndiceerde kinderen).

Artikel.32.: Peuteropvang

Kinderen waarvan ouders niet werken kunnen vanaf 2 jaar opvang krijgen. Ouders of verzorgers betalen daarbij een ouderbijdrage die afhankelijk is van het inkomen. De verdere kosten worden betaald door de gemeente. Ouders moeten daarvoor een IB60 formulier aanleveren.

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven bij kinderdagverblijf Mira? Kies hieronder het juiste online inschrijfformulier!

Valkenswaard:

Kinderopvang Inschrijven kinderopvang
(0-4 jaar)
Peuteropvang Inschrijven peuteropvang
(2-4 jaar)
Buitenschoolse opvang Inschrijven buitenschoole opvang
(4-12 jaar)

Budel:

Kinderopvang Inschrijven kinderopvang
(0-4 jaar)
Peuteropvang Inschrijven peuteropvang
(2-4 jaar)
Buitenschoolse opvang Inschrijven buitenschoole opvang
(4-12 jaar)

Offerte aanvragen

Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? Kies hieronder het juiste online offerte formulier!

Offerte Offerte kinderopvang
Offerte Offerte peuteropvang
Offerte Offerte buitenschoolse opvang

Wil je de netto eigen bijdrage kinderopvangkosten eerst zelf berekenen? Klik dan hier!