V.V.E.

VVE

Wij zijn een Vve erkende opvang VVE (Vroeg Voorschoolse Educatie)


VVE wordt gegeven op de reguliere peuteropvang met plaatsingsmogelijkheden voor geïndiceerde VVE-kinderen. 
VVE is een programma dat erop gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar te verminderen. Hierdoor kunnen deze kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan. Denk hierbij aan tweetalige kinderen, kinderen met een andere culturele achtergrond of kinderen die door andere oorzaken in hun ontwikkeling worden bedreigd. Uw kind kan alleen in aanmerking komen voor een VVE geïndiceerde plaats indien u van het consultatiebureau een indicatie voor een VVE plaats krijgt. Bij zorg over de ontwikkeling van uw kind kunt u hier naar vragen tijdens uw consultatiebureau bezoek. Een VVE- programma richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk.

De volgende ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht in de VVE:

 •    Taalontwikkeling: hierbij gaat het om woordenschat en het stimuleren van beginnende geletterdheid.
  •     Beginnende rekenvaardigheid: het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
  •     Motorische ontwikkeling: er is aandacht voor het ontwikkelen van grove en fijne motoriek.
  •     Sociaal-emotionele ontwikkeling: het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

VVE

Wij werken met het Vve programma Startblokken met ondersteuning van Uk & Puk. In het programma Startblokken nemen kinderen deel aan spelactiviteiten en verkennen interessante actuele thema’s. Het is een doelgerichte aanpak die aansluit bij wat de meeste jonge kinderen zelf willen: ‘groot zijn’, meedoen aan de wereld om zich heen en natuurlijk veel leren en nieuwsgierig blijven. De pedagogisch medewerksters zijn betrokken deelnemers en geven bewust sturing aan leer- en ontwikkelingsprocessen. Kinderen ontwikkelen zich door zowel te spelen, als te ervaren en te ontdekken. Startblokken biedt uw kind de optimale speelruimte om vaardigheden te oefenen op het gebied van spraak en taal maar ook met het omgaan van gevoelens en omgaan met elkaar, bewegen en ervaren, en ruimtelijk begrip.

In de groep van uw kind kunt u, behalve de kinderen en de pedagogisch medewerkers, ook Puk tegenkomen. Wie is Puk? En wat doet hij in de groep van uw kind?
Puk is een pop en een speelkameraadje van de kinderen. Het doel is om kinderen tussen nul en vier jaar in hun ontwikkeling te stimuleren door samen te spelen en te ontdekken.

Het hele team heeft meerdere cursussen gevolgd om als gediplomeerd VVE-medewerker de kinderen te kunnen begeleiden. Alle pedagogisch medewerkers blijven zich hierin bijscholen. Binnen het team is er een VVE-coach aangesteld zij zorgt voor een goede aansturing en voorbereiding van elk VVE thema.

Activiteiten

Startblokken bestaat uit allerlei activiteiten rondom verschillende thema’s. De thema’s zijn zo gekozen dat ze dicht bij de belevingswereld van uw kind staan. Puk speelt vaak een belangrijke rol in de activiteiten Een voorbeeld: Puk maakt iets mee dat de kinderen herkennen.  Via Puk worden kinderen betrokken bij een activiteit en uitgedaagd om mee te doen. Puk is een vriendje bij wie kinderen zich veilig voelen. Naast Puk, staat dus vooral uw ‘uk’ centraal in elke activiteit. Bij elk thema staan een boekje en een liedje centraal. Het hele kinderdagverblijf wordt aangekleed in het thema. Op de groep worden de hoeken volgens het thema aangekleed. Zo zorgen we ervoor dat het thema goed leeft bij de kinderen.

Thema’s per jaar

Er komen verschillende thema’s per jaar aan bod. In elk thema zitten activiteiten, bedoelt voor zowel baby’s als dreumesen en voor peuters. De thema’s sluiten goed aan op de beleveniswereld van de kinderen. Feestdagen zoals Pasen, kerst en sinterklaas worden in de thema’s verwerkt.

puk-logo

In de vakanties werken we met algemene thema’s zoals herfst of zomer.

Bij startblokken werken we in kleine groepjes (max. 4 kinderen) met de kinderen, zodat er meer aandacht is voor het individuele kind en er daardoor meer aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind gewerkt kan worden. De ontwikkeling van het kind wordt bijgehouden in het observatieprogramma KIJK.

Is uw kind Vve geïndiceerd?

Kinderen met een vve indicatie:

 • Krijgen 2 ochtenden in de week extra Vve aangeboden (10 uur) Vanaf augustus 2020 zal dit uitgebreid worden naar 4 ochtenden in de week (16 uur)
 • Er wordt een plan van aanpak gemaakt en dit wordt besproken met de ouders.
 • Krijgen een boekje of praatplaat mee naar huis waarmee thuis ook geoefend kan worden
 • Krijgen een schriftje mee naar huis waarin staat wat er gedaan is met het kind, en wat de vorderingen van het kind zijn.
 • Elke 3 maanden wordt het plan besproken met de ouders en eventueel bij gesteld.
 • Spreekt deze methode u ook aan en wil u thuis ook kansen creëren om uw kind(eren) uit te dagen, dan kunt u altijd informatie vragen bij onze pedagogisch medewerkers.

Offerte aanvragen

Wil je weten wat het kost om uw kindje bij ons te brengen?
Vraag dan een offerte aan!