Ouderparticipatie

Ouderparticipatie


Oudercommissie:
Kinderdagverblijf Mira beschikt over een oudercommissie. De oudercommissie is opgericht om de kwaliteit en de dienstverlening van het kinderdagverblijf te waarborgen. U kunt er als ouder uw vragen of opmerkingen kwijt met betrekking tot het kinderdagverblijf. De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders waarvan de kinderen of op het kinderdagverblijf (kdv) of op de buitenschoolse opvang (bso) zitten.

De doelstellingen van de oudercommissie zijn:

* Het vertegenwoordigen van de ouders naar het kinderdagverblijf toe.
* Het behartigen van de belangen van kinderen en hun ouders.
* Het fungeren als platform om signalen van ouders, over de kwaliteit
van de dienstverlening van het kinderdagverblijf.

De oudercommissie heeft een adviserende functie naar de directie van het kinderdagverblijf op de volgende gebieden: het pedagogisch beleid, gezondheid, hygiene en veiligheid.
De oudercommissie werkt volgens het ´Reglement Oudercommissie Kinderdagverblijf Mira´. Hierin is onder andere vastgelegd wat de taken en functies van de oudercommissie zijn. Voor meer informatie over de oudercommissie kunt u terecht bij een van de leden.
Namen en telefoonnummers van de leden zijn te vinden op het informatiebord in de centrale hal.


Oudergesprekken:
Kinderdagverblijf Mira bezit kindvolgsysteem formulieren om kinderen vanaf 1 jaar te observeren. Indien een ouder aangeeft interesse heeft kan dit kindvolgsysteem worden besproken met de pedagogisch medewerker als het kind 2, 3 of 4 jaar is. Dit gesprek vindt plaats binnen de openingstijden van het kinderdagverblijf
Indien een pedagogisch medewerker het noodzakelijk vindt om een gesprek te houden neemt zij contact met de ouders op.


Ouderavond:
Indien we leuke en/of interessante informatie hebben organiseert het kinderdagverblijf een ouderavond voor het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.


Tevredenheidsonderzoek:
Regelmatig word de enquête `En Tevreden` gehouden op het kinderdagverblijf. Deze heeft te maken met de dagindeling, verzorging, hygiene, etc. Door middel van deze enquêtes kunnen we beter op de hoogte blijven van wat ouders nu daadwerkelijk van het kinderdagverblijf vinden. Aan de hand van de aandachtspunten kunnen we steeds proberen het kinderdagverblijf te verbeteren.
Halverwege 2013 hebben we een tevredenheidsonderzoek gehouden waarbij ouders/verzorgers het kinderdagverblijf een score van 0-10 mochten geven. Daaruit is gebleken dat de score van het kinderdagverblijf een 8,1 is en van de buitenschoolse opvang een 8 is.


Tips & Adviezen:
Heeft u als ouder/verzorger tips & adviezen voor ons dan kunt u ons kinderdagverblijf of de oudercommissie een email sturen.


Reglement interne klachtenprocedure kinderdagverblijf Mira:

Doel:
Zorg dragen voor een klantgerichte afhandeling van klachten.

Inleiding:
Hoe goed alle medewerkers van ons kinderdagverblijf ook hun best doen, het kan altijd gebeuren dat u het ergens niet mee eens bent.
Wij vragen u als u ontevreden bent over een medewerkster, of over een bepaalde gang van zaken binnen het kinderdagverblijf, ons dit persoonlijk te laten weten. Wij kunnen dan gezamenlijk proberen een oplossing te vinden om uw ontevredenheid weg te nemen.
Is er van uw kant echter spraken van een formele klacht dan vragen wij u dit mondeling of schriftelijk bij teamleiding of directie in te dienen.

Indienen van een klacht:
Klachten van klanten worden positief benaderd.
Uw klacht biedt ons de mogelijkheid om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren waar dat nodig is.
De klacht kan op de volgende manieren worden ingediend:

– Mondeling + schriftelijk via de pedagogisch medewerker
– Mondeling + schriftelijk naar directie
– Schriftelijk via meedenkbus
– Via de email

Registratie:
Elke klacht die binnenkomt wordt vermeld op het klachtenregistratieformulier, deze worden een jaar bewaard in de daarvoor bestemde rode mappen van de groep.
Aan het einde van het jaar wordt een jaaroverzicht gemaakt.

Behandeling van de klacht:

  1. De klant richt zich met de klacht in eerste instantie tot de betrokken medewerker, wanneer het gaat om het gedrag van de medewerker, om het gebeuren op de groep. De betrokken medewerker probeert de klacht in overleg met de klant op een bevredigde wijze op te lossen. De medewerker registreert de klacht in de rode map en meld de klacht en oplossing bij de directie.
  2. Als de klant niet tevreden is kan de klacht rechtstreeks bij de hoofdmedewerker ingediend worden.
  3. De hoofdmedewerker voert een gesprek met de betrokken medewerker en klant. Zij neemt de nodige maatregelen om de klacht op te lossen en noteert dit in de rode map tevens wordt de directie op de hoogte gesteld.
  4. Mocht dit niet werken wordt de klacht doorgespeeld naar de directie.
  5. Directie gaat zich verdiepen in de klacht en zal daar indien nodig contact over opnemen met diegene die de klacht heeft ingediend en de hoofdmedewerker van de groep.
  6. Directie zal binnen een maand (schriftelijk of mondeling) proberen de klacht op te lossen.
  7. Mocht dit niet lukken, maakt de directie een afspraak met de klant, samen met de klant zal naar een passende oplossing worden gezocht. De afspraken worden genoteerd in een kort verslag.
  8. Uitkomst wordt schriftelijk vastgelegd, binnen 2 maanden.
  9. U kunt uw klacht ook direct indienen bij de externe geschillencommissie. echter streven wij ernaar zo veel mogelijk de klacht intern op te lossen.

Overleg betreffende klachten:

Klachten worden behandeld in de teamvergaderingen.
Teamleden kunnen zich uitspreken over ideeën, deze worden geregistreerd in de notulen.
Ideeën worden meegenomen in een evt. gesprek met de klant.
Teamleden houden zich aan afspraken om evt. klachten in de toekomst te voorkomen.

Geheimhouding:
Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van een klachtenprocedure en daarmee beschikking krijgt over gegevens die vertrouwelijk zijn, is verplicht tot geheimhouding daarvan.