Algemene voorwaarden Kdv en Bso

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijf Mira
Dagopvang en Buitenschoolse opvang

Artikel .1.:       Openingstijden:
Het kinderdagverblijf is het gehele jaar geopend van maandag t/m vrijdag van 06.30-18.30 uur (m.u.v. wettelijke feestdagen en 2 nader te bepalen overbruggingsdagen/studiedagen)

Artikel .2.:       Contract
U kunt een contract samenstellen naar behoefte, u kunt zelf de tijd dat u uw kind brengt en weer ophaalt bepalen (in het belang van het kind moet u voor kinderopvang 3 uur aaneengesloten afnemen en voor buitenschoolse opvang 1 ½ uur) U kunt een aantal van te voren vastgestelde vakantieweken in mindering laten brengen op uw contract echter moet u wel voldoen aan de vakantievoorwaarden ( zie Toelichting contract). Aan de hand van de door u vastgestelde uren ontvangt u een contract waarbij een vast maandelijks bedrag wordt gefactureerd. (dit is het totaalbedrag per jaar gedeeld door 12)

Wijzigingen of het beëindigen van het contract kan alleen schriftelijk, met de inachtneming van 2 kalendermaanden.
Het contract van het kind wordt bij het bereiken van de leeftijdsgrens van 4 jaar kinderopvang en 12 jaar buitenschoolse opvang automatisch stopgezet.
U kunt kosteloos 1x per jaar een wijziging laten aanbrengen in de plaatsingsovereenkomst.
Alle volgende wijzigingen kosten €10,-. Na het ontvangen van de uur prijzen voor het nieuwe jaar kan er kosteloos één extra wijziging worden aangebracht.

Artikel.3.:        Betalingsvoorwaarden
De jaarlijkse kosten worden in 12 maanden gefactureerd.

Tarieven zijn op een bijlage bijgevoegd en te vinden op de site www.kinderopvang-mira.nl
Wij vragen iedereen te betalen d.m.v. een automatische incasso, zonder automatische incasso is het uurtarief verhoogd.
Wij willen u er op attenderen alert te blijven op een tijdige betaling van de ouderbijdrage.
U ontvangt elke maand rond de 20ste de factuur voor komende maand, deze moet betaald zijn voor de start van de maand.
Mocht u niet betaald hebben ontvangt u een herinnering rond de 10de van de maand. Mocht deze niet betaald worden krijgt u een aanmaning met administratiekosten van € 25.00. mocht aan het einde van de maand het bedrag nog steeds niet op de rekening van het kinderdagverblijf zijn bijgeschreven zullen wij u voor een 3de en laatste keer sommeren. Na het versturen van de 3e herinnering willen wij u er op wijzen dat wij zonder rechtelijke tussenkomst de opvang van uw kind(eren) op zullen schorten totdat er tot betaling is overgegaan. Tijdens de periode van schorsing blijft de betalingsverplichting van kracht.

Tevens wordt u er op geattendeerd dat wij de rekening aan een incasso bureau uit handen zullen geven met de daarbij behorende incassokosten.

Artikel.4.:        Aanvang kindplaats
Enkele weken voor de definitieve aanvang van de kinderopvang krijgt u een uitnodiging om kennis te komen maken op de groep of de buitenschoolse opvang samen met uw kind. Na het kennismakingsgesprek met de groepsleidster van uw kind mag uw kind een halve dag kosteloos blijven (op de buitenschoolse opvang 1x na school). Tijdens het gesprek worden de afspraken betreffende uw kind vastgesteld. Kinderen die doorstromen van kinderopvang naar buitenschoolse opvang gaan tijdens de opvang samen met de pedagogisch medewerker oefenen.

 Artikel.5.:        Brengen en halen: U dient bij de groepsleiding aan te geven:
Als uw kind niet of later komt graag telefonisch naar pedagogisch medewerker op de groep doorgeven.
Als u te vroeg of te laat u kind op komt halen. Dan dient u daarvoor een formulier te tekenen (later in rekening gebracht).
Als iemand anders dan de vertrouwde personen uw kind komt ophalen. Kinderen worden niet meegegeven aan onbekende personen.

Artikel.6.:        Voorschoolse opvang
Wij bieden de mogelijkheid voorschoolse opvang te verlenen.
Kinderen kunnen vanaf 06.30 uur terecht bij het kinderdagverblijf.
Op de dagen dat u gebruik maakt van de voorschoolse opvang zorgen wij dat uw kind wordt opgevangen op de groep.
Tevens dragen wij er zorg voor dat uw kind met het Mira vervoer op school wordt afgezet.
De voorschoolse opvang komt op hetzelfde contract te staan als de naschoolse opvang u kunt hiervoor in één keer de belasting toeslag over terugvragen bij de belastingdienst.

 Artikel.7.:        Naschoolse opvang
De kinderen worden opgehaald door een pedagogisch medewerker soms ondersteund door een stagiaire met het Mira vervoer, dat wordt geregeld door het kinderdagverblijf.
De tijd die nodig is om uw kinderen van school te halen wordt in het contract opgenomen als haal- en brengtijd.

 Artikel.8.:        Ruilen van dagen en inhalen van gemiste dagen
Indien uw de opvang van uw kind wilt ruilen kunt uw zich richten tot de groepsleiding. In overleg zal er worden gekeken of er plaats is. Ruilen heeft alleen betrekking op uw contract dagdelen, een uur eerder ophalen kan niet geruild worden.
Kinderdagverblijf Mira biedt de mogelijkheid gemiste dagen in te halen, (alleen indien de dag die u niet aanwezig was is afgemeld)  Ruilingen moeten binnen het kalenderjaar plaatsvinden en worden afgestemd met de groepsleidster. Wettelijke vrije dagen kunnen niet geruild worden.

Hieronder stapsgewijs uitgelegd hoe een ruiling werkt: 

Ruilen van dagen

Natuurlijk mist u wel eens een dag in de kinderopvang door ziekte of gewoon omdat u vrij bent en het leuk vind samen met uw kind iets te doen. De gemiste dagen kunnen worden geruild gedurende het lopende jaar.

Hoe werkt dit:

 • Als uw kind niet komt meldt u dit aan de pedagogisch medewerkster.
 • Alleen afgemelde dagen kunnen worden geruild.
 • Dit is een extra service en kan alleen indien er plaats is
 • Vanaf 2018 moeten ruilingen per mail worden aangevraagd. Info hierover volgt nog.
 • U geeft aan welke dag u uw kind extra wilt laten komen en tegen welke dag dit geruild mag worden.
 • U geeft zelf aan welke gemiste dagen u hiertegen wil ruilen
 • De pedagogisch medewerkster gaat als er tijd is kijken of we u ruiling kunnen plaatsen.
 • U ontvangt een bevestiging of de ruiling is goedgekeurd per mail.
 • Ruilen heeft alleen betrekking op blokken van 3 uur kinderopvang en 1,5 uur bij buitenschoolse opvang, een uur eerder ophalen kan niet geruild worden.
 • Het is niet mogelijk binnen de basisschool vakanties te ruilen.
 • Het is niet mogelijk naar studie, calamiteiten of stakingsdagen te ruilen.

 Artikel.9.:        Incidentele opvang (extra opvang)
U kunt incidentele opvang aanvragen door het formulier “incidentele opvang” in te vullen en 2 weken voor data opvang op te sturen of af te geven. Aan de hand van de groepsgrootte krijgt u bericht of er plaats is. Dit geldt ook voor studiedagen en continurooster van de basisschool. De kosten hiervoor komen naast het vast maandelijkse bedrag op de factuur te staan.

Artikel.10.:      Ziekte
Mocht uw kind ziek zijn wilt u dat dan voor 09.00 uur ’s ochtends  (voorschoolse opvang voor 08.00 uur)melden aan het kinderdagverblijf, mocht uw kind langdurig ziek zijn wilt u dan contact opnemen met de administratie voor een evt. betalingsregeling.

Artikel.11.:      Maaltijden op het kinderdagverblijf
Brood en beleg, vers fruit, drinken en luiers zijn bij de kosten inbegrepen (wilt u i.v.m. hygiëne geen katoenen luiers meegeven, m.u.v. kinderen met allergieën)..Babyvoeding, groenten en diëten moeten zelf worden meegebracht.
Alle kinderen tot 2 jaar die langer blijven dan 17.00 uur mogen op het kinderdagverblijf warm eten, mits de ouders daarvoor een potje hebben meegegeven.(Indien uw kind na 18.00 uur nog in het kinderdagverblijf aanwezig is mag hij/zij zelf meegebrachte voeding eten)
Alle andere kinderen krijgen om 15.00 uur een stukje peperkoek en/of een rijstwafel met wat te drinken zodat het eerste hongergevoel wordt gestild. Bij warm weer worden er meerdere drinkmomenten ingelast.

Artikel.12.:      Schriftjes en aanspreken
Ieder kind tot 1 jaar krijgt op ons kinderdagverblijf een persoonlijk schrift. Hierin wordt het schema van de dag bijgehouden m.b.t. eten, slapen en verschonen. Het is een dagelijkse rapportage, waardoor de ouder op de hoogte wordt gesteld. Het schriftje wordt steeds aan de verzorgers/ouders meegeven, zodat ook ouders mededelingen en belangrijke gebeurtenissen opschrijven. Natuurlijk krijgen de ouders als ze hun kind ophalen te horen hoe het kind de dag ervaren heeft, tevens worden bijzonderheden vermeld.

 Artikel. 13.:     Oudergesprekken
Ouders hebben de mogelijkheid om, tijdens de openingstijden, een gesprek aan te vragen, vanaf 1 jaar. Kinderen die naar het basisonderwijs gaan krijgen het observatierapport mee en de peuterestafette. Hierin staat de voortgang van uw kind beschreven van 1-4 jaar, deze wordt met de ouders besproken. U kunt de peuterestafette op de basisschool afgeven.
Indien de pedagogisch medewerker bijzonderheden constateert betreft de ontwikkeling nemen wij altijd contact met u op.

Artikel.14.:      Reglement interne en externe klachtenprocedure kinderdagverblijf Mira
Mocht u een klacht hebben kunt u die voorleggen bij personeel, administratie, directie -of oudercommissie.
Wij streven er naar om samen een gepaste oplossing te vinden. Echter blijft u van mening dat u onrecht is aangedaan, kunt u contact opnemen met de externe klachtencommissie. Kinderdagverblijf Mira is aangesloten bij Stichting klachtencommissie kinderopvang. www.degeschillencommissie.nl

Artikel.15.:      Fotomateriaal
Er worden vaak video opnamen en foto’s op het kinderdagverblijf gemaakt. Foto’s worden regelmatig opgehangen in het kinderdagverblijf of geplaatst op de website, Facebook of als reclame materiaal gebruikt. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dat schriftelijk kenbaar maken.

Artikel.16.:      Verzekering
Voor alle kinderen van het kinderdagverblijf is een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Het kinderdagverblijf is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte of stukgemaakte kleding en meegebracht speelgoed.

Artikel.17.:      Hygiëne
Kinderdagverblijf Mira heeft een hygiëne beleid vastgelegd in een protocol. Geïnteresseerde kunnen deze opvragen bij de administratie.

Artikel.18.:      Veiligheid
Kinderdagverblijf Mira heeft een Risico inventarisatie en evaluatie plan, bedrijfsnoodplan, veiligheidsplan vastgelegd in een protocol. Geïnteresseerde kunnen deze opvragen bij de groepsleidsters.

Artikel.19.:      Brandbeveiliging
Kinderdagverblijf Mira beschikt over een brandveiligheidssysteem volgens de laatste eisen. Bevat normen NEN2535 en aanvulling CE2010 , NEN2575 en de NPR2576. Alle wanden, muren, deuren, ramen zijn brandvertragend waardoor we rustig de tijd hebben om het pand te verlaten. Regelmatig wordt er een brandoefening met personeel en kinderen uitgevoerd en tevens zijn er voldoende BHV’ers aanwezig. Tevens beschikken we over meerdere brandroutes en wordt er regelmatig brandoefeningen uitgevoerd soms met kinderen.

Artikel.20.:      Pedagogisch beleid
De pedagogische uitgangspunten van kinderdagverblijf Mira zijn vastgelegd in een pedagogisch beleid.
Geïnteresseerden kunnen deze bekijken, ze liggen op een openbare plaats binnen het kinderdagverblijf.

Artikel. 21.:     Deurbeleid
Kinderdagverblijf Mira heeft een gesloten deursysteem dit houdt in dat de deuren alleen te openen zijn met een pas. Iedereen is verplicht om minimaal 1 pas aan te schaffen en te gebruiken. U betaald eenmalig €25, – borg die u bij inlevering van een niet beschadigde en werkende pas weer retour krijgt. Voor elke nieuwe of extra pas betaald u €25,- borg.
Bij elke deur vindt u een kaartlezer, hier houd u de pas voor om binnen te komen.