Algemene voorwaarden Kdv en Bso

2019

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijf Mira
Dagopvang en Buitenschoolse opvang

Kinderdagverblijf Mira is een flexibel, VVE erkend kinderdagverblijf.

 Artikel .1.:      Openingstijden:
Het kinderdagverblijf is het gehele jaar geopend van maandag t/m vrijdag van 06.30-18.30 uur (m.u.v. wettelijke feestdagen en 2 nader te bepalen overbruggingsdagen/studiedagen)

Artikel .2.:      Contract
U kunt zelf u contract samenstellen (per kwartier) of flexibel.
Naast een vast contract kunt u 1 of meer uren per week flexibel extra afnemen.
Bij een geheel flexibel contract moet u minimaal 3 uur per week KDV afnemen of 2 uur BSO.
U kunt vakantieweken als u geen opvang wilt uit het contract laten halen.
U kunt niet alleen voorschoolse opvang aanvragen.
Minimaal aantal uren aaneengesloten per dag dat uw kind aanwezig moet zijn:
KDV    3 uur en  BSO 1½ uur.

 

Artikel.3.:       Betalingsvoorwaarden
De jaarlijkse kosten worden in 12 maanden gefactureerd.
U ontvangt rond de 20ste  de factuur voor komende maand.
De facturen moeten voor de eerste van de komende maand betaald zijn.

 • Indien u niet heeft u betaald ontvangt u een herinnering.
 • De 2de aanmaning ontvang u wederom een herinnering + € 25,= aanmaningskosten
 • Na het versturen van de 3e herinnering willen wij u er op wijzen dat wij zonder rechtelijke tussenkomst de opvang van uw kind(eren) op zullen schorten totdat er tot betaling is overgegaan .

De betaling wordt afgegeven aan een incasso bureau.
Tijdens de periode van schorsing blijft de betalingsverplichting van kracht. De incasso kosten komen voor uw rekening.
Wij willen u er op attenderen alert te blijven op een tijdige betaling van de ouderbijdrage.

 Artikel.4.:       Wijzigen contract = contract wijziging.
U kunt gratis 1x per jaar het contract wijzigen.
Let op: Bij het openbreken van een jaarcontract vervallen de vakantie aanvragen die niet in de nieuwe contract periode voorkomen.
Na de eerste wijziging binnen een jaar zijn de kost €25,=

 Artikel.5.:       Beëindiging contract.
het contract kan alleen schriftelijk, met de inachtneming van 1 volle maand. Contracten stoppen altijd op de eerste van de maand m.u.v. doorstart BSO of naar basisschool. M.u.v. KDV à BSO
Bij beëindiging moeten alle openstaande posten voldaan zijn.

Artikel.6.:       Flexibele opvang
Wij bieden voor ouders die onregelmatig werken een flexibel contract aan, dit zijn een aantal uren die u afneemt voor een jaar. U kunt zelf bepalen welke dagen en uren u gebruik maakt van de opvang.

Hoe werkt het:

 • U bepaalt zelf hoeveel uur u totaal voor het hele jaar nodig hebt. (dit is een totaal aantal uren per week – evt. vakantie)
 • U moet het totaal flexibele uren zelf bijhouden.
 • Uiterlijk 14 dagen voor de gewenste dag van opvang kunt u de uren die u nodig heeft, via het ouderportaal van Mywoollie invoeren.
 • U ontvangt van het kinderdagverblijf een bevestiging.
 • Indien u de uren minder dan 14 dagen voor de gewenste dag van opvang aanvraagt, kunnen we geen plaats garanderen en wordt deze als incidenteel extra gefactureerd.
 • U krijgt altijd een bevestiging van ons, ontvangt u die niet neem dan contact op met de administratie.
 • Bevestigde uren worden niet meer geannuleerd/ gewijzigd binnen 14 dagen voor de aangevraagde opvang.
 • Flexibele kinderen worden geplaatst op de groep waar plaats is.
 • Flexibele kinderen kunnen wij helaas niet plaatsen op de buitenschoolse opvang i.v.m. vervoer.(muv van De Smelen in Valkenswaard en de Boogurt in Budel. i.v.m. planning.
 • Tekort aan uren aan het einde van het kalender jaar worden extra gefactureerd als incidentele uren.
 • Teveel aan flexibele uren komen aan het einde van het kalender jaar te vervallen.

 Artikel.7.:       Extra opvang:
U kunt extra opvang aanvragen via het ouderportaal van Mywoolie, u krijgt een bevestiging of er al dan niet plaats is. Een plaats kan niet gegarandeerd worden.
De kosten hiervoor komen naast het vast maandelijkse bedrag op de factuur te staan.

 Artikel .8.       Vakantieweken uit contract:
U kunt uit uw contract vakantieweken halen, deze worden in mindering gebracht.
Weet u uw vakantie echt niet?! vraag dan géén vakantieweken aan of neem een flexibel contract.
De opgenomen vakantieweken, kunnen het gehele jaar NIET aangepast worden.
Geeft u géén vakantieweken door, dan worden er geen vakantieweken in mindering gebracht.
Let op: Bij het openbreken van een jaarcontract vervallen de vakantie aanvragen die niet in de nieuwe contract periode voorkomen.

 Artikel.9.: Ruilen van dagen en inhalen van gemiste dagen:
Dit is niet mogelijk, denk u een aantal extra dagen/uren nodig te hebben , neem dan aanvullende flexibele uren aan.

 Artikel. 10.:    Deurbeleid
Kinderdagverblijf Mira heeft een gesloten deursysteem dit houdt in dat de deuren alleen te openen zijn met een pas. Iedereen is verplicht om minimaal 1 pas aan te schaffen en te gebruiken. U betaald eenmalig €25, – borg die u bij inlevering van een niet beschadigde en werkende pas weer retour krijgt.
Gaat uw pas kapot dan kunt u die pas op kantoor inwisselen. Voor de kostprijs van € 6,50 (direct contant gepast betalen bij wisseling)
Indien u uw pasje kwijtraakt, neem dan contact op met de administratie. Zodat wij de toegang op afstand kunnen blokkeren.
Als u kind van KDVà BSO gaat kunt u een werkende (oude) pas wisselen voor een nieuwe, dit is gratis.

 Artikel.11.:     Aanvang kindplaats
Na inschrijving van uw kind:

 • Paar weken voor aanvang van de opvang ontvangt u een uitnodiging voor proefochtend, kennismaking op de kinderopvang
 • Indien uw kind op de buitenschoolse opvang komt een uitnodiging voor kennismakingsgesprek.
 • Kinderen die doorstromen van kinderopvang naar buitenschoolse opvang gaan tijdens de opvang oefenen op nieuwe groep met pedagogisch medewerkster.

 Artikel.12.:     Brengen en halen
Bij afwezigheid of later komen van u kind graag bellen naar de pedagogisch medewerkster van de groep 040-2070822 / 0495-494348
Als u uw kinderen te vroeg brengt of te later ophaalt, dient u daarvoor een formulier te tekenen (later in rekening gebracht onder de noemer “te laat”).
Als iemand anders dan de vertrouwde personen uw kind komt ophalen, moet u dit van te voren doorgeven.
Ophalen na sluitingstijd kost € 50,= per uur !

Voor het brengen en halen van uw BSO kind van en naar school rekenen wij tijd.

Artikel.13.:     Ziekte
Mocht uw kind ziek zijn wilt u dat dan voor 09.00 uur ’s ochtends  (voorschoolse opvang voor 07.30 uur)melden op de groep van uw kind. Mocht uw kind langdurig ziek zijn wilt u dan contact opnemen met de administratie voor een evt. betalingsregeling.

Artikel.14.:     Maaltijden op het kinderdagverblijf
Brood en beleg, vers fruit, drinken en luiers zijn bij de kosten inbegrepen (wilt u i.v.m. hygiëne geen katoenen luiers meegeven, m.u.v. kinderen met allergieën).Babyvoeding, groenten en diëten moeten zelf worden meegebracht.
 Alle kinderen tot 2 jaar die langer blijven dan 17.00 uur mogen zelf meegebracht warm voedsel eten. Kinderen die na 18.00 uur nog aanwezig zijn mogen altijd meegebrachte voeding eten, dit is niet leeftijd afhankelijk)
Rond 15.00 uur krijgen de kinderen een stukje peperkoek en/of een rijstwafel en te drinken, bij warm weer wordt meer gedronken.

Artikel.15.:     Evaluatie van de dag
Natuurlijk krijgen de ouders als ze hun kind ophalen te horen hoe het kind de dag ervaren heeft.
Ouders/verzorgers ontvangen in de avond het dagboek van kinderen tussen de 0-4 jaar op de ouderapp.

Artikel.16.:     Observatierapport over ontwikkeling kind
Kinderen van 1 t/m 4 jaar worden geobserveerd. Wij werken met het programma KIJK. De ontwikkeling van uw kind wordt vastgelegd. Als uw kind naar de basisschool gaat of stopt ontvangt u het observatierapport.
Indien wij bijzonderheden signaleren nemen wij altijd contact op met u. U kunt altijd het verslag inzien of vragen hoe het met de ontwikkeling gaat.

Artikel. 17.:    Oudergesprekken
Ouders hebben de mogelijkheid om, tijdens de openingstijden, een gesprek aan te vragen.

Artikel.18.:     Studiedagen basisonderwijs
Bij elke basisschool zijn er een aantal dagen opgenomen als studiedagen of calamiteiten dagen. Op deze dagen is de school gesloten. Omdat dit bij elke school om andere dagen gaat moet u dit zelf in de gaten houden.
Wilt u opvang tijdens studiedagen/calamiteiten dagen of andere onvoorziene vrije dagen van school, dan adviseren wij u om daar dan een aantal flexibele uren in uw contract voor op te nemen. U heeft dan geen extra kosten en direct de vergoeding van de belastingdienst.(zie artikel 6)

Artikel.19.:     Reglement interne en externe klachtenprocedure kinderdagverblijf Mira
Mocht u een klacht hebben kunt u die voorleggen bij personeel, administratie, directie -of oudercommissie.
Wij streven er naar om samen een gepaste oplossing te vinden. Echter blijft u van mening dat u onrecht is aangedaan, kunt u contact opnemen met de externe klachtencommissie. Kinderdagverblijf Mira is aangesloten bij De Geschillencommissie kinderopvang. www.degeschillencommissie.nl.

Artikel.20.:     Fotomateriaal  (AVG)
Er worden vaak video opnamen en foto’s op het kinderdagverblijf gemaakt. Foto’s worden regelmatig opgehangen in het kinderdagverblijf of geplaatst op de website, Facebook, feestjes, groepsfoto’s of als reclame materiaal gebruikt. Op het digitale inschrijfformulier kunt u aangeven of u dit wel/niet wilt. Ouders/verzorgers die al ingeschreven zijn bij ons kinderdagverblijf ontvangen een formulier waarin ze dit kunnen aangeven.