Algemene voorwaarden Kdv en Bso

 

2020

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijf Mira
Dagopvang en Buitenschoolse opvang

Kinderdagverblijf Mira is een flexibel, VVE erkend kinderdagverblijf.

Artikel .1.:            Openingstijden:
Het kinderdagverblijf is het gehele jaar geopend van maandag t/m vrijdag van 06.30-18.30 uur (m.u.v. wettelijke feestdagen zie formulier gesloten dagen).

Artikel.2.:             Inschrijven:
Na het inschrijven wordt het contract gemaakt, uw kind ingepland, de verzekering afgesloten.
De eerste factuur wordt aangemaakt. Wilt u toch geen gebruik maken van de opvang dan kunt u dit tot maximaal een volle maand vooraf per mail annuleren, anders wordt de eerste maand gefactureerd.
Bij een vermoedelijke startdatum, in verband met geboorte kind, willen we u vragen om een volle maand voor de vermoedelijke startdatum de definitieve startdatum door te geven
Na inschrijving van uw kind:
Een paar weken voor aanvang van de opvang ontvangt u een uitnodiging voor een proefochtend
Indien uw kind op de buitenschoolse opvang komt ontvangt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.
Kinderen die doorstromen van de kinderopvang naar buitenschoolse opvang gaan tijdens de opvang oefenen op de nieuwe groep met een pedagogisch medewerkster.

Artikel .3.:            Contract
U kunt zelf uw contract samenstellen (per kwartier) of flexibel.
Naast een vast contract kunt u 1 of meer uren per week flexibel extra afnemen.
Bij een geheel flexibel contract moet u minimaal 3 uur per week KDV afnemen of 2 uur BSO.
U kunt vakantieweken als u geen opvang wilt uit het contract laten halen.
U kunt niet alleen voorschoolse opvang aanvragen.
Minimaal aantal uren aaneengesloten per dag dat uw kind aanwezig moet zijn:

KDV        3 uur en  BSO 1½ uur.

Artikel.4.:             Betalingsvoorwaarden
De jaarlijkse kosten worden in 12 maanden gefactureerd. Bij aanmelding betaald u € 12,50 inschrijfgeld.
U ontvangt rond de 20ste  de factuur voor komende maand.
De facturen moeten voor de eerste van de komende maand betaald zijn.

 • Indien u niet heeft u betaald ontvangt u een herinnering.
 • De 2de aanmaning ontvang u wederom een herinnering + € 25,= aanmaningskosten
 • Na het versturen van de 3e herinnering willen wij u er op wijzen dat wij zonder rechtelijke tussenkomst de opvang van uw kind(eren) op zullen schorten totdat er tot betaling is overgegaan .

De betaling wordt afgegeven aan een incasso bureau.
Tijdens de periode van schorsing blijft de betalingsverplichting van kracht. De incasso kosten komen voor uw rekening.

Wij willen u er op attenderen alert te blijven op een tijdige betaling van de ouderbijdrage.
Mocht u door omstandigheden een betalingsachterstand hebben opgelopen, kunt u zolang uw kind op het kinderdagverblijf zit, een betalingsregeling treffen. Dit is alleen mogelijk indien u zich aan de afgesproken betalingsvoorwaarden houdt. Na opzegging vervalt de betalingsregeling en dient het openstaande bedrag in één keer overgemaakt te worden.

Artikel.5.:             Flexibele opvang
Wij bieden voor ouders die onregelmatig werken een flexibel contract aan, dit zijn een aantal uren die u afneemt voor een jaar. U kunt zelf bepalen welke dagen en uren u gebruik maakt van de opvang.

Hoe werkt het:

 • U bepaalt zelf hoeveel uur u totaal voor het hele jaar nodig heeft. (wij vragen u een gemiddeld aantal hele uren per week door te geven)
 • Aanvragen of wijzigingen van flexibele uren dienen altijd per mail aangevraagd te worden.
 • U moet het totaal flexibele uren zelf bijhouden.
 • Uiterlijk 14 dagen voor de gewenste dag van opvang kunt u de opvang die u nodig heeft  invullen in Excel ,

deze  kopiëren in de mail en naar ons sturen.

 • Indien u de uren minder dan 14 dagen voor de gewenste dag van opvang aanvraagt, kunnen we geen plaats garanderen , Is er wel plaats dan mag u deze gebruiken van uw flexibele uren, mits dit uiterlijk een werkdag van te voren doorgegeven is.
 • U krijgt altijd een bevestiging van ons, ontvangt u die niet neem dan contact op met de administratie.
 • Bevestigde uren worden niet meer geannuleerd/ gewijzigd binnen 14 dagen voor de aangevraagde opvang.
 • Flexibele kinderen worden geplaatst op de groep waar plaats is.
 • Flexibele kinderen kunnen wij helaas niet plaatsen op de buitenschoolse opvang i.v.m. vervoer.(muv van De Smelen in Valkenswaard en de Boogurt in Budel. i.v.m. planning.
 • Tekort aan uren aan het einde van het kalender jaar worden extra gefactureerd als extra uren.
 • Teveel aan flexibele uren komen aan het einde van het kalender jaar te vervallen. ook nadat het kinderopvang contract tussendoor stopt/overgaat naar een BSO contract
 • Flexibele uren voor kinderopvang  kunnen niet voor buitenschoolse opvang en andersom gebruikt worden, U kunt ook geen uren van een broertje/zusje gebruiken

Artikel .6.:            Vakantieweken uit contract
U kunt uit uw contract vakantieweken halen, deze worden in mindering gebracht.
Weet u uw vakantie echt niet?! vraag dan géén vakantieweken aan of neem extra flexibele uren.
De opgenomen vakantieweken, kunnen het gehele jaar NIET aangepast worden.
Geeft u géén vakantieweken door, dan worden er geen vakantieweken in mindering gebracht.

Artikel.7.:             Extra opvang:
U kunt extra opvang aanvragen via de mail. U krijgt een bevestiging of er al dan niet plaats is. Een plaats kan niet gegarandeerd worden.
De kosten hiervoor komen naast het vast maandelijkse bedrag op de factuur te staan.

Artikel.8.:             Ruilen van dagen en inhalen van gemiste dagen:
Dit is niet mogelijk, denkt u een aantal extra dagen/uren nodig te hebben, neem dan aanvullende flexibele uren af.

Artikel.9.:             Contract wijziging
Elk contract wat u samenstelt is berekend over een heel kalenderjaar of tot einde contractdatum.
Tussentijds wijzigen van het contract kan grote gevolgen hebben voor het aantal contract uren en de prijs. De contracten worden berekend over de daadwerkelijk af te nemen uren per periode op het contract.
U kunt gratis 1x per jaar het contract wijzigen.
Na de eerste wijziging binnen een jaar zijn de kosten €25,= per contractwijziging.

Artikel.10.:          Beëindiging contract.
Het contract kan alleen per mail, met de inachtneming van 1 volle maand beëindigd worden. Contracten stoppen altijd op de eerste van de maand m.u.v. doorstart BSO of naar basisschool. M.u.v. KDVà BSO
Bij beëindiging moeten alle openstaande posten voldaan zijn.

Let op: Bij het openbreken van een jaarcontract vervallen de vakantie aanvragen die niet in de nieuwe contract periode voorkomen. Stopt u eerder de opvang dan vermeld op het contract, dan ontvangt u een compensatiefactuur voor de vakantieweken die in mindering zijn gebracht in de maanden dat u heeft opgezegd.

Artikel. 11.:          Deurbeleid
Kinderdagverblijf Mira heeft een gesloten deursysteem dit houdt in dat de deuren alleen te openen zijn met een pas. Iedereen is verplicht om minimaal 1 pas aan te schaffen en te gebruiken. U betaald eenmalig €25, – borg die u bij inlevering van een niet beschadigde en werkende pas weer retour krijgt.
Gaat uw pas kapot dan kunt u die pas op kantoor inwisselen. Voor de kostprijs van € 6,50 ,u moet de kapotte pas inleveren, neem al u passen mee zodat we kunnen zien welke pas kapot is.
Indien u uw pasje kwijtraakt, neem dan contact op met de administratie. Zodat wij de toegang op afstand kunnen blokkeren.
Als uw kind van KDVà BSO gaat kunt u een werkende (oude) pas wisselen voor een nieuwe, dit is gratis.

 Artikel.12.:          Brengen en halen
Bij afwezigheid of later komen van u kind graag bellen naar de pedagogisch medewerkster van de groep 040-2070822 / 0495-494348
Als u uw kinderen te vroeg brengt of te laat ophaalt, dient u daarvoor een formulier te tekenen . U moet deze uren extra betalen
Als iemand anders dan de vertrouwde personen uw kind komt ophalen, moet u dit van te voren doorgeven.
Ophalen na sluitingstijd kost € 50,= per uur !
Voor het brengen en halen van uw BSO kind van en naar school rekenen wij tijd.

Artikel.13.:          Maaltijden op het kinderdagverblijf
Brood en beleg, vers fruit, drinken en luiers zijn bij de kosten inbegrepen.
Babyvoeding, groenten en diëten moeten zelf worden meegebracht.
Alle kinderen van 0 tot 2 jaar die langer blijven dan 17.00 uur mogen zelf meegebracht warm voedsel eten. Kinderen van 2 tot 12 jaar die na 18.00 uur nog aanwezig zijn mogen altijd meegebrachte voeding eten.

Artikel.14.:          Evaluatie van de dag
Natuurlijk krijgen de ouders als ze hun kind ophalen te horen hoe het kind de dag ervaren heeft.
Ouders/verzorgers ontvangen in de avond het dagboek van kinderen tussen de 0-4 jaar op de ouderapp  (indien actief).

Artikel.15.:          Observatierapport over ontwikkeling kind
Kinderen van 1 t/m 4 jaar worden geobserveerd. Wij werken met het programma KIJK. De ontwikkeling van uw kind wordt vastgelegd. Als uw kind naar de basisschool gaat of stopt ontvangt u het observatierapport.
Indien wij bijzonderheden signaleren nemen wij altijd contact op met u. U kunt altijd het verslag inzien of vragen hoe het met de ontwikkeling gaat.

Artikel. 16.:          Oudergesprekken
Ouders hebben de mogelijkheid om, tijdens de openingstijden, een gesprek aan te vragen.

Artikel.17.:          Langdurig Ziek
Indien uw kind langdurig ziek is, heeft u de mogelijkheid de opvang te onderbreken.
Hiervoor moet u per mail een verzoek indienen om de opvang tijdelijk stop te zetten dit kan alleen per hele maand.
Voeg in uw mail ook een doktersverklaring toe, zonder doktersverklaring is het niet mogelijk om de opvang tijdelijk te onderbreken.
Als u de nieuwe startdatum weet, behoudt u uw plaats.
Als u niet weet wanneer uw kind weer gaat starten, kunnen wij geen plaats  garanderen.

Artikel.18.:          Studiedagen basisonderwijs
Bij elke basisschool zijn er een aantal dagen opgenomen als studiedagen of calamiteiten dagen. Op deze dagen is de school gesloten. Omdat dit bij elke school om andere dagen gaat moet u dit zelf in de gaten houden.
Wilt u opvang tijdens studiedagen/calamiteiten dagen of andere onvoorziene vrije dagen van school, dan adviseren wij u om daar dan een aantal flexibele uren in uw contract voor op te nemen. U heeft dan geen extra kosten en direct de vergoeding van de belastingdienst.(zie artikel 6)  Anders is het mogelijk deze uren als extra opvang op te nemen ( zie artikel 7)

Artikel.19.:          Reglement interne en externe klachtenprocedure kinderdagverblijf Mira
Mocht u een klacht hebben kunt u die voorleggen bij personeel, administratie, directie -of oudercommissie.
Wij streven er naar om samen een gepaste oplossing te vinden. Echter blijft u van mening dat u onrecht is aangedaan, kunt u contact opnemen met de externe klachtencommissie. Kinderdagverblijf Mira is aangesloten bij
De Geschillencommissie kinderopvang. www.degeschillencommissie.nl.

Artikel.20.:          Fotomateriaal  (AVG)
Er worden vaak video opnamen en foto’s op het kinderdagverblijf gemaakt. Foto’s worden regelmatig opgehangen in het kinderdagverblijf of geplaatst op de website, Facebook, feestjes, groepsfoto’s of als reclame materiaal gebruikt. Op het digitale inschrijfformulier kunt u aangeven of u dit wel/niet wilt.

Artikel.21.:          Aansprakelijkheid
Het kinderdagverblijf is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte of stukgemaakte kleding en meegebracht speelgoed.

Artikel.22.:          Hygiëne
Het hygiëne beleid is vastgelegd in ‘beleid veiligheid en gezondheid’. Geïnteresseerden kunnen deze opvragen bij de administratie.

Artikel.23.:          Veiligheid
Het Risico inventarisatie en evaluatie plan, bedrijfsnoodplan, veiligheidsplan zijn vastgelegd in ‘beleid veiligheid en gezondheid’. Geïnteresseerden kunnen deze opvragen bij de administratie.

Artikel.24.:      Brandbeveiliging
Het brandveiligheidssysteem voldoet aan de laatste eisen. Bevat normen NEN2535 en aanvulling CE2010 , NEN2575 en de NPR2576. Alle wanden, muren, deuren, ramen zijn brandvertragend waardoor we rustig de tijd hebben om het pand te verlaten. Regelmatig wordt er een brandoefening met personeel en kinderen uitgevoerd en tevens zijn er voldoende BHV’ers aanwezig.

Artikel.25.:          Pedagogisch beleid
De pedagogische uitgangspunten van kinderdagverblijf Mira zijn vastgelegd in een pedagogisch beleid.
Geïnteresseerden kunnen deze bekijken, ze liggen op een openbare plaats binnen het kinderdagverblijf, of vraag ernaar bij de pedagogisch medewerkster.

Artikel.26.:          Werkboek
De pedagogische werkwijze van kinderdagverblijf Mira zijn vastgelegd in een werkboek.
Geïnteresseerden kunnen deze bekijken.

Artikel.27.:          VVE erkent kinderdagverblijf
Wij zijn een VVE erkent kinderdagverblijf, alle kinderen werken met het VVE programma om taal en educatie te stimuleren.
Kinderen met een taalachterstand of kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal krijgen bij ons extra ondersteuning gesubsidieerd door de gemeente.

Artikel.28.:          Peuteropvang
Kinderen waarvan ouders niet werken kunnen vanaf  2½ jaar opvang krijgen, ouders betalen de ouderbijdrage afhankelijk van inkomen de verdere kosten worden betaald door de gemeente.

Artikel.29:            Tegemoetkoming belastingdienst:
De belastingdienst vergoed in 2020 voor;

Kinderopvang                                      € 8.17 per uur.
Buitenschoolse opvang                      € 7.02 per uur.

Artikel.30.:          Goed nieuws voor ouders die -onverhoopt- hun baan verliezen
Ouders die hun baan verliezen (of één van hen) hebben nog recht op 3 maanden kinderopvangtoeslag  + de nog niet opgemaakte uren waar u recht op heeft ( zie belastingdienst  kan ik nog kinderopvanguren opmaken)

Artikel.31.:          Hoeveel uur mag u aanvragen
Kinderopvang                                      140% aan uren van de minst werkende ouder.
Buitenschoolse opvang                      70%   aan uren van de minst werkende ouder.
U kunt altijd meer uur aanvragen echter krijgt u hier geen kinderopvangtoeslag over.
U bent zelf verantwoordelijk voor de aanvragen en de controle van de uren.
De tegemoetkoming vanuit het Rijk is afhankelijk van uw inkomen.
U kunt een proefberekening maken op de site van de belastingdienst medio november 2019 beschikbaar

Ouders die naar school gaan of inburgeren mogen 230 uur kinderopvang aanvragen

Artikel.32.:          Kinderopvangtoeslag aanvragen
Uw kinderopvangtoeslag voor 2020 vraagt u aan met “Mijn toeslagen”. U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u toeslag mis.