Kinderopvang Mira Kinderopvang Mira

Algemene Voorwaarden KDV en BSO 2021

2021

Kinderdagverblijf Mira is een flexibel, VVE-erkend kinderdagverblijf.

Artikel .1. Openingstijden:
Het kinderdagverblijf is het gehele jaar geopend van maandag t/m vrijdag van 06.30-18.30 uur (m.u.v. wettelijke feestdagen; zie ook het formulier gesloten dagen).

Artikel.2. Inschrijven:
Na het inschrijven wordt het contract gemaakt, uw kind ingepland, de verzekering afgesloten en wordt de eerste factuur aangemaakt. Wilt u toch geen gebruik maken van de opvang dan kunt u dit tot maximaal een volle kalendermaand vooraf per mail annuleren, anders wordt de eerste maand gefactureerd.
Indien u geen definitieve startdatum door kunt geven bij inschrijving, i.v.m. geboorte kind, willen wij u vragen deze een volle kalendermaand voor start definitief door te geven.
Na inschrijving van uw kind:
Een paar weken voor aanvang van de opvang ontvangt u een uitnodiging voor een proefochtend.
Indien uw kind op de buitenschoolse opvang komt ontvangt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.Kinderen die doorstromen van de kinderopvang naar de buitenschoolse opvang gaan tijdens de opvang oefenen op de nieuwe groep met een pedagogisch medewerkster.

Artikel .3. Contract:
U kunt zelf uw contract samenstellen (per kwartier) of flexibel.
Naast een vast contract kunt u 1 of meer uren per week flexibel extra afnemen.
Bij een geheel flexibel contract moet u minimaal 3 uur per week KDV afnemen of 2 uur BSO.
Bij een vast contract kunt u vakantieweken als u geen opvang nodig heeft uit het contract laten halen.
U kunt niet alleen voorschoolse opvang aanvragen.
Minimaal aantal uren aaneengesloten per dag dat uw kind aanwezig moet zijn KDV 3 uur en BSO 11⁄2 uur.

Artikel.4.  Betalingsvoorwaarden:
De jaarlijkse kosten worden in 12 maanden gefactureerd. Bij aanmelding betaald u € 12,50 inschrijfgeld. U ontvangt rond de 20ste de factuur voor komende maand.
De facturen moeten voor de 1e van de komende maand betaald zijn.
– Indien u niet heeft betaald ontvangt u een herinnering.
– Bij de 2de aanmaning ontvang u wederom een herinnering + € 25,= aanmaningskosten
– Na het versturen van de 3e herinnering willen wij u er op wijzen dat wij zonder rechtelijke tussenkomst de opvang van uw kind(eren) op zullen schorten totdat er tot betaling is overgegaan .
De betaling wordt afgegeven aan een incasso bureau.
Tijdens de periode van schorsing blijft de betalingsverplichting van kracht. De incasso kosten komen voor uw rekening.
Wij willen u er op attenderen alert te blijven op een tijdige betaling van de ouderbijdrage.
Mocht u door omstandigheden een betalingsachterstand hebben opgelopen, kunt u zolang uw kind op het kinderdagverblijf zit, een betalingsregeling treffen.
Dit is alleen mogelijk indien u zich aan de afgesproken betalingsvoorwaarden houdt. Na opzegging vervalt de betalingsregeling en dient het openstaande bedrag in één keer overgemaakt te worden.

Artikel.5. Flexibele opvang (zie bijlage):
Wij bieden voor ouders die onregelmatig werken een flexibel contract aan, dit zijn een aantal uren die u afneemt voor een kalenderjaar. U kunt zelf bepalen welke dagen en uren u gebruik maakt van de opvang.
Hoe werkt het:

 

Artikel .6. Vakantieweken uit contract:
U kunt vakantieweken die uw kind niet komt uit uw contract halen, deze worden in mindering gebracht. Weet u uw vakantie echt niet?! vraag dan géén vakantieweken aan of neem extra flexibele uren.
De vakantieweken, kunnen het gehele jaar NIET aangepast worden.
Geeft u géén vakantieweken door, dan worden er geen vakantieweken in mindering gebracht.

Artikel.7. Extra opvang:
U kunt extra opvang aanvragen via de mail. U krijgt een bevestiging of er al dan niet plaats is. Een plaats kan niet gegarandeerd worden. De kosten (zie bijlage ‘tarieven’) hiervoor komen naast het vaste maandelijkse bedrag op de factuur te staan.

Artikel.8. Ruilen van dagen en inhalen van gemiste dagen:
Dit is niet mogelijk, denkt u een aantal extra dagen/uren nodig te hebben, kunt u flexibel uren in uw contract zetten.

Artikel.9. Contract wijziging:
Elk contract wat u samenstelt is berekend over een heel kalenderjaar of tot einde contractdatum.
Tussentijds wijzigen zijn mogelijk 1 volle maand na aanvraag. Het wijzigen van het contract kan grote gevolgen hebben voor het aantal contract uren en de prijs.
De contracten worden berekend over de daadwerkelijk af te nemen uren per periode op het contract. Tip: probeer zoveel mogelijk alles te wijzigen per de 1e van de maand.
U kunt gratis 1x per jaar het contract wijzigen.
Na de eerste wijziging binnen een jaar zijn de kosten €25,= per contractwijziging.
Na wijziging van uw contract ontvangt u een geheel nieuw contract, u kunt geen gebruik maken van de vakantieweken die in mindering zijn gebracht
Houdt er rekening mee dat indien u vakantieweken uit het contract heeft gehaald u een compensatiefactuur ontvangt na wijziging van uw contract.

Artikel.10. Beëindiging contract:
Het contract kan alleen per mail, met de inachtneming van 1 volle kalendermaand beëindigd worden. Contracten stoppen altijd op de eerste van de maand m.u.v. doorstart BSO of naar basisschool. M.u.v. KDVà BSO
Bij beëindiging moeten alle openstaande posten voldaan zijn.
Let op: Bij het openbreken van een jaarcontract vervallen de vakantie aanvragen die niet in de nieuwe contract periode voorkomen.
Stopt u eerder de opvang dan vermeld op het contract, ontvangt u een compensatiefactuur voor de vakantieweken die in mindering zijn gebracht over de vakantieweken die nog niet zijn geweest en in mindering zijn gebracht op het oorspronkelijke contract.

Artikel. 11. Deurbeleid:
Kinderdagverblijf Mira heeft een gesloten deursysteem. Dit houdt in dat de deuren alleen te openen zijn met een pas. Iedereen is verplicht om minimaal 1 pas aan te schaffen en te gebruiken.
U betaald eenmalig €25,- borg die u bij inlevering van een niet beschadigde en werkende pas weer retour krijgt.
Gaat uw pas kapot dan kunt u die pas op kantoor inwisselen, voor de kostprijs van € 6,50,-. U dient de kapotte pas dan in te leveren bij de administratie. Neem al uw passen mee zodat we kunnen zien welke pas kapot is.
Indien u uw pasje kwijtraakt, neem dan contact op met de administratie, zodat wij de toegang op afstand kunnen blokkeren. Als uw kind van KDV naar BSO gaat kunt u eventueel een werkende (oude) pas wisselen voor een nieuwe, dit is gratis.

Artikel.12. Brengen en halen:
Bij afwezigheid of later brengen/halen van uw kind graag bellen naar de pedagogisch medewerkster van de groep
040-2070822 / 0495-494348
Als u uw kinderen te vroeg brengt of te laat ophaalt, dient u daarvoor een formulier te tekenen waarop staat hoelang het kind extra is geweest. U moet deze uren extra betalen.Als iemand anders dan de vertrouwde personen uw kind komt ophalen, moet u dit van te voren doorgeven. Anders kunnen wij uw kind niet meegeven.
Ophalen na sluitingstijd kost € 50,- per uur!
Voor het brengen en halen van uw BSO kind van en naar school rekenen wij tijd.

Artikel.13. Mentor:
De mentor van een kind is het aanspreekpunt voor ouders. Als u start bij het kinderdagverblijf wordt de mentor van uw kind tijdens de intake aan u voorgesteld.

Artikel.14. Maaltijden op het kinderdagverblijf:
Brood en beleg, vers fruit, drinken en luiers zijn bij de kosten inbegrepen.
Babyvoeding, groenten en dieetvoeding moeten zelf worden meegebracht.
Alle kinderen van 0 tot 2 jaar die langer blijven dan 17.00 uur mogen zelf meegebracht warm voedsel eten.
Kinderen van 2 tot 12 jaar die ná 18.00 uur nog aanwezig zijn mogen altijd een meegebrachte warme voedzame maaltijd voeding eten. (geen pizza, pannenkoeken, ed.)

Artikel.15. Evaluatie van de dag:
Natuurlijk krijgen de ouders als ze hun kind ophalen mondeling te horen hoe het kind de dag ervaren heeft.
Bij kinderen onder de één jaar houden wij (nog) een schriftje bij.
Iedere ouder/verzorger die de app heeft geïnstalleerd ontvangt na sluitingstijd een dagboek/overzicht van de dag van zijn/haar kind.

Artikel.16.Observatierapport over ontwikkeling kind Kinderen van 0 t/m 4 jaar worden geobserveerd. Wij werken met het programma KIJK. De ontwikkeling van uw kind wordt vastgelegd. Als uw kind naar de basisschool gaat of stopt ontvangt u het observatierapport en met uw toestemming sturen we die ook naar de basisschool. Indien wij bijzonderheden signaleren nemen wij altijd contact op met u. U kunt altijd tussentijds het verslag inzien of vragen hoe het met de ontwikkeling gaat.

Artikel. 17. Oudergesprekken:
Ouders hebben de mogelijkheid om, binnen de openingstijden, een gesprek aan te vragen.

Artikel.18. Langdurig Ziek:Indien uw kind langdurig ziek is, heeft u de mogelijkheid de opvang te onderbreken.
Hiervoor moet u per mail een verzoek indienen om de opvang tijdelijk stop te zetten, dit kan alleen per hele maand.
Voeg in uw mail ook een doktersverklaring toe, zonder doktersverklaring is het niet mogelijk om de opvang tijdelijk te onderbreken. Als u de nieuwe startdatum weet, behoudt u uw plaats.Als u niet weet wanneer uw kind weer gaat starten, kunnen wij geen plaats garanderen.

Artikel.19. Studiedagen basisonderwijs:
Bij elke basisschool zijn er een aantal studiedagen of calamiteitendagen opgenomen. Op deze dagen is de school (gedeeltelijk) gesloten. Omdat dit bij elke school om andere dagen gaat moet u dit zelf in de gaten houden.
Wilt u opvang tijdens studiedagen of calamiteitendagen dan adviseren wij u om een aantal flexibele uren in uw contract op te nemen. U heeft dan geen extra kosten en direct de vergoeding van de belastingdienst (zie artikel 6).
Wilt u geen flexibele uren in uw contract dan is het mogelijk deze uren als extra opvang op te nemen (zie artikel 7).

Artikel.20. Reglement interne en externe klachtenprocedure kinderdagverblijf Mira:
Mocht u een klacht hebben kunt u deze voorleggen bij personeel, administratie, directie -of oudercommissie.
Wij streven ernaar om samen een gepaste oplossing te vinden. Echter blijft u van mening dat u of uw kind onrecht is aangedaan, kunt u contact opnemen met de externe klachtencommissie.
Kinderdagverblijf Mira is aangesloten bij De Geschillencommissie kinderopvang www.degeschillencommissie.nl.

Artikel.21. Fotomateriaal  (AVG):
Er worden vaak video opnamen en foto’s op het kinderdagverblijf gemaakt. Foto’s worden regelmatig opgehangen in het kinderdagverblijf of geplaatst op de website, Facebook, Mywoollie app of als reclame materiaal gebruikt. Op het digitale inschrijfformulier kunt u aangeven of u dit wel/niet wilt.

Artikel.22. Aansprakelijkheid:
Het kinderdagverblijf is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte of stukgemaakte kleding en meegebracht speelgoed.

Artikel.23. Hygiëne:
Het hygiëne beleid is vastgelegd in ‘beleid veiligheid en gezondheid’. Geïnteresseerden kunnen deze opvragen bij de administratie.

Artikel.24. Veiligheid:Het Risico inventarisatie en evaluatie plan, bedrijfsnoodplan, veiligheidsplan zijn vastgelegd in ‘beleid veiligheid en gezondheid’. Geïnteresseerden kunnen deze opvragen bij de administratie.

Artikel.25.: Brandbeveiliging
Het brandveiligheidssysteem voldoet aan de laatste eisen. Bevat normen NEN2535 en aanvulling CE2010 , NEN2575 en de NPR2576. Alle wanden, muren, deuren, ramen zijn brandvertragend waardoor we rustig de tijd hebben om het pand te verlaten. Regelmatig wordt er een brandoefening met personeel en kinderen uitgevoerd en tevens zijn er voldoende BHV’ers aanwezig.

Artikel.26. Mechanisch ventilatiesysteem:Het mechanische ventilatiesysteem zorgt voor een continue zuivere lucht. Automatisch wordt het CO2 gehalte op de groepen gemeten door sensoren. Indien het Co2 gehalte stijgt zal het ventilatie systeem meer lucht aanvoeren.

Artikel.27. Pedagogisch beleid:
De pedagogische uitgangspunten van kinderdagverblijf Mira zijn vastgelegd in een pedagogisch beleid.
Geïnteresseerden kunnen deze bekijken, ze liggen op een openbare plaats binnen het kinderdagverblijf, of vraag ernaar bij de pedagogisch medewerkster.

Artikel.28. Werkboek:
De pedagogische werkwijze van kinderdagverblijf Mira zijn vastgelegd in een werkboek. Geïnteresseerden kunnen deze bekijken.

Artikel.29. VVE erkent kinderdagverblijf:
Wij zijn een VVE erkent kinderdagverblijf, alle kinderen op de peutergroepen werken met het VVE programma om taal en educatie te stimuleren.
Kinderen met een taalachterstand of kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal kunnen bij ons extra ondersteuning krijgen, de coach maakt een plan van aanpak gericht op de ondersteuning van het kind. Deze wordt gesubsidieerd door de gemeente. (zie bijlage VVE geïndiceerde kinderen)

Artikel.30. Peuteropvang:
Kinderen waarvan ouders niet werken kunnen vanaf 2 jaar opvang krijgen, ouders betalen de ouderbijdrage afhankelijk van inkomen de verdere kosten worden betaald door de gemeente. (I60 formulier aanleveren)

Artikel.31. Tegemoetkoming belastingdienst:
De belastingdienst vergoed in 2021 voor:

 

Hoeveel uur mag u aanvragen?

 

Artikel.32. Goed nieuws voor ouders die -onverhoopt- hun baan verliezen:
Ouders die hun baan verliezen (of één van hen) hebben nog recht op 3 maanden kinderopvangtoeslag + de nog niet opgemaakte uren waar u recht op heeft (zie belastingdienst kan ik nog kinderopvanguren opmaken)

Artikel.33. Hoeveel uur mag u aanvragen:

Kinderopvang
Buitenschoolse opvang
U kunt altijd meer uren aanvragen echter krijgt u hier geen kinderopvangtoeslag over.
U bent zelf verantwoordelijk voor de aanvragen en de controle van de uren.
De tegemoetkoming vanuit het Rijk is afhankelijk van uw inkomen.
U kunt een proefberekening maken op de site van de belastingdienst.

Ouders die naar school gaan of inburgeren mogen 230 uur kinderopvang aanvragen

Artikel.34. Kinderopvangtoeslag aanvragen:
Uw kinderopvangtoeslag voor 2021 vraagt u aan met “Mijn toeslagen”. U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u toeslag mis.

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven bij kinderdagverblijf Mira? Kies hieronder het juiste online inschrijfformulier!

Valkenswaard:

Kinderopvang Inschrijven kinderopvang
(0-4 jaar)
Peuteropvang Inschrijven peuteropvang
(2-4 jaar)
Buitenschoolse opvang Inschrijven buitenschoole opvang
(4-12 jaar)

Budel:

Kinderopvang Inschrijven kinderopvang
(0-4 jaar)
Peuteropvang Inschrijven peuter opvang
(2-4 jaar)
Buitenschoolse opvang Inschrijven buitenschoole opvang
(4-12 jaar)

Offerte aanvragen

Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? Kies hieronder het juiste online offerte formulier!

Offerte Offerte kinderopvang
Offerte Offerte peuteropvang
Offerte Offerte buitenschoolse opvang