Kinderopvang Mira Kinderopvang Mira

Algemene Voorwaarden KDV en BSO 2022

2022

Artikel .1.: Openingstijden:

Het kinderdagverblijf is het gehele jaar geopend van maandag t/m vrijdag van 06.30-18.30 uur (m.u.v. wettelijke feestdagen en een studiedag en overbrugging dag zie formulier of website gesloten dagen).

Artikel.2.: Inschrijving:

Na het inschrijven wordt het contract gemaakt, uw kind ingepland, de verzekering afgesloten en wordt de eerste factuur aangemaakt. Wilt u toch geen gebruik maken van de opvang dan kunt u dit tot maximaal een volle kalendermaand vooraf per mail annuleren, anders wordt de eerste maand gefactureerd.

Indien u geen definitieve startdatum door kunt geven bij inschrijving, (bijvoorbeeld wanneer uw kind nog niet geboren is) willen wij u vragen deze een volle kalendermaand voor start definitief door te geven.

Na inschrijving van uw kind: Een paar weken voor aanvang van de opvang ontvangt u een uitnodiging voor een proefochtend. Indien uw kind op de buitenschoolse opvang komt ontvangt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Kinderen die doorstromen van de kinderopvang naar de buitenschoolse opvang gaan tijdens de opvang oefenen op de nieuwe groep met een pedagogisch medewerkster.

Artikel .3.: Contract

U kunt zelf uw contract samenstellen (per kwartier) of flexibel. Naast een vast contract kunt u 1 of meerdere uren per week flexibel extra afnemen. Bij een geheel flexibel contract moet u minimaal 3 uur per week KDV afnemen of 2 uur BSO. Bij een vast contract kunt u vakantieweken uit het contract halen wanneer u deze weken niet nodig heeft.

Het is niet mogelijk alleen voorschoolse opvang aan te vragen. Minimaal aantal uren aaneengesloten per dag dat uw kind aanwezig moet zijn KDV 3 uur en  BSO 1½ uur. Elk jaar ontvangen alle ouders een wensenformulier, hier op vul je je wensen voor het volgende contractjaar in. Indien u niets invult wordt het oude contract automatisch verlengd met de nieuwe uurtarieven (KDV 52 weken en BSO 40 weken). Bij kinderen die 4 jaar worden stopt het contract automatisch (kan anders indien aangegeven). Wilt u gebruik maken van de buitenschoolse opvang dient u hiervoor het inschrijfformulier in te vullen. Het contract voor de buitenschoolse opvang stopt als het kind 12 jaar wordt. (Blijft het kind tot dat hij/zij naar de middelbare school gaat moet dit doorgegeven worden.)

Artikel .4.: Vakantieweken uit contract

U kunt vakantieweken die uw kind niet komt uit uw contract halen, deze worden in mindering gebracht.

Weet u uw vakantie echt niet?! Vraag dan géén vakantieweken aan of neem extra flexibele uren. De vakantieweken, kunnen het gehele jaar NIET meer aangepast worden.  Geeft u géén vakantieweken door, dan worden er geen vakantieweken in mindering gebracht.

Artikel.5.: Flexibele opvang (zie bijlage flexibele opvang)

Wij bieden voor ouders die onregelmatig werken een flexibel contract aan, dit zijn een aantal uren die u afneemt voor een kalenderjaar. U kunt zelf bepalen welke dagen en uren u gebruik maakt van de opvang. 

Hoe werkt het:

Aanvragen of wijzigingen van flexibele uren dienen altijd per mail aangevraagd te worden. (BSO 1,5 uur KDV 3 uur per dag)

U kopieert de tabel en plakt deze in de mail  die naar ons gestuurd wordt. (Voorbeeld: in heel week 1 kunt u uw opvang voor week 4 doorgeven, maandag in week 2 bent u te laat en is er geen zekerheid van plaats)

Artikel.6.: Betalingsvoorwaarden

De jaarlijkse kosten worden in 12 maanden gefactureerd. Bij aanmelding betaald u € 12,50 inschrijfgeld, dit wordt bij uw 1e factuur toegevoegd.

U ontvangt rond de 20ste  de factuur voor komende maand.

De facturen moeten voor de 1e van de komende maand betaald zijn.

De betaling wordt afgegeven aan een incasso bureau.

Tijdens de periode van schorsing blijft de betalingsverplichting van kracht. De incassokosten komen voor uw rekening.

Wij willen u er op attenderen alert te blijven op een tijdige betaling van de ouderbijdrage.

Mocht u door omstandigheden een betalingsachterstand hebben opgelopen, kunt u zolang uw kind op het kinderdagverblijf zit, een betalingsregeling treffen. Dit is alleen mogelijk indien u zich aan de afgesproken betalingsvoorwaarden houdt. Na opzegging vervalt de betalingsregeling en dient het openstaande bedrag in één keer overgemaakt te worden.

Artikel.7.: Extra opvang:

U kunt extra opvang aanvragen via de mail. U krijgt een bevestiging of er al dan niet plaats is. Een plaats kan niet gegarandeerd worden. De kosten (zie bijlage ‘tarieven’) hiervoor komen naast het vaste maandelijkse bedrag op de factuur te staan. 

Indien u extra aanvraagt kunt u deze uren alleen wijzigen/annuleren mits dit 2 volle weken van te voren wordt doorgegeven. (Voorbeeld: in heel week 1 kunt u uw opvang voor week 4 doorgeven, maandag in week 2 bent u te laat en is er geen zekerheid van plaats)

Artikel.8.: Ruilen van dagen en inhalen van gemiste dagen:

Dit is niet mogelijk, denkt u een aantal extra dagen/uren nodig te hebben, kunt u flexibele uren in uw contract zetten.

Dit ziet u wanneer er het product ‘kdv flex’ in staat

Artikel.9.: Contract wijziging

Elk contract wat u samenstelt is berekend over een heel kalenderjaar of tot einde contractdatum.

Tussentijds wijzigen is alleen mogelijk per 1e van de maand met een wijzigingstermijn van 1 volle maand (voorbeeld: een wijziging doorgegeven op 15 januari; dan kan het contract gewijzigd worden per 1 maart). Het wijzigen van het contract kan grote gevolgen hebben voor het aantal contracturen en de prijs. De contracten worden berekend over de daadwerkelijk af te nemen uren per periode op het contract, verdeeld over de hele maanden. 

U kunt gratis 1x per jaar het contract wijzigen.

Na de eerste wijziging binnen een jaar zijn de kosten €25,= per contractwijziging.

Na wijziging van uw contract ontvangt u een geheel nieuw contract, u kunt geen gebruik maken van de vakantieweken die in mindering zijn gebracht.

Houdt er rekening mee dat indien u vakantieweken uit het contract heeft gehaald u een compensatiefactuur kunt ontvangen  na wijziging van uw contract.

Artikel.10.: Beëindiging contract.

Het contract kan alleen per mail, met de inachtneming van 1 volle kalendermaand per de 1e van de maand beëindigd worden (voorbeeld: een opzegging doorgegeven op 15 januari; dan stopt het contract per 1 maart). Contracten stoppen altijd op de eerste van de maand m.u.v. doorstart BSO of naar basisschool. M.u.v. KDV BSO

Bij beëindiging moeten alle openstaande posten voldaan zijn.

Let op: Stopt u eerder de opvang dan vermeld op het contract, dan ontvangt u een compensatiefactuur voor de vakantieweken die in mindering zijn gebracht over de vakantieweken die nog niet zijn geweest maar wel in mindering zijn gebracht op het  oorspronkelijke contract.

Artikel. 11.:  Deurbeleid

Kinderdagverblijf Mira heeft een gesloten deursysteem. Dit houdt in dat de deuren alleen te openen zijn met een pas. Iedereen is verplicht om minimaal 1 pas aan te schaffen en te gebruiken. U betaald eenmalig €25,- borg die u bij inlevering van een niet beschadigde en werkende pas weer retour krijgt. 

Gaat uw pas kapot dan kunt u die pas op kantoor inwisselen, voor de kostprijs van € 6,50,- kunt u een nieuwe pas laten maken. U dient de kapotte pas dan in te leveren bij de administratie. Neem al uw passen mee zodat we kunnen zien welke pas kapot is.

Indien u uw pasje kwijtraakt, neem dan contact op met de administratie, zodat wij de toegang op afstand kunnen blokkeren. 

Als uw kind van KDV naar BSO gaat kunt u eventueel een werkende (oude) pas wisselen voor een nieuwe, dit is gratis.

Artikel.12.: Brengen en halen

Bij afwezigheid of later brengen/halen van uw kind graag bellen naar de pedagogisch medewerkster van de groep

040-2070822 / 0495-494348

Als u uw kinderen te vroeg brengt of te laat ophaalt, dient u daarvoor een formulier te tekenen waarop staat hoelang het kind extra is geweest. U moet deze uren extra betalen. Dit geldt al vanaf 15 minuten

Als iemand anders dan de vertrouwde personen uw kind komt ophalen, moet u dit van te voren doorgeven. Anders kunnen wij uw kind niet meegeven. Ophalen na sluitingstijd kost € 50,- per uur!

Voor het brengen en halen van uw kind van en naar school rekenen wij tijd.

Artikel.13.: Mentor 

De mentor van een kind is het aanspreekpunt voor ouders. Als u start bij het kinderdagverblijf wordt de mentor van uw kind  tijdens de intake aan u voorgesteld.

Artikel.14.: Maaltijden op het kinderdagverblijf

Brood en beleg, vers fruit, drinken en luiers zijn bij de kosten inbegrepen. 

Babyvoeding, groenten en dieetvoeding moeten zelf worden meegebracht.

Alle kinderen van 0 tot 2 jaar die langer blijven dan 17.00 uur mogen zelf meegebracht warm voedsel eten. 

Kinderen van 2 tot 12 jaar die ná 18.00 uur nog aanwezig zijn mogen altijd een meegebrachte warme voedzame maaltijd  voeding eten. (geen pizza, pannenkoeken, ed.)

Kinderen die vóór 8.00 uur aanwezig zijn mogen zelf meegebracht ontbijt opeten.

Artikel.15.: Evaluatie van de dag

Bij het ophalen krijgen de ouders mondeling te horen hoe het kind de dag ervaren heeft.

Bij kinderen onder de één jaar houden wij (nog) een schriftje bij.

Iedere ouder/verzorger die de app heeft geïnstalleerd ontvangt na sluitingstijd een dagboek/overzicht van de dag van zijn/haar kind.

Artikel.16.: Observatierapport over ontwikkeling kind

Kinderen van 0 t/m 4 jaar worden geobserveerd. Wij werken met het programma KIJK. De ontwikkeling van uw kind wordt vastgelegd. Als uw kind naar de basisschool gaat of stopt ontvangt u het observatierapport en met uw toestemming sturen we die ook naar de basisschool. Indien uw kind voortijdig stopt kunt u bij ons het observatierapport opvragen.

Indien wij bijzonderheden signaleren nemen wij altijd contact op met u. U kunt altijd tussentijds het verslag inzien of vragen hoe het met de ontwikkeling gaat.

Artikel. 17.: Oudergesprekken

Ouders hebben de mogelijkheid om, een gesprek aan te vragen. Dit gesprek kan plaatsvinden binnen onze openingstijden.

Artikel.18.: Langdurig Ziek

Indien uw kind langdurig ziek is, heeft u de mogelijkheid de opvang te onderbreken. 

Hiervoor moet u per mail een verzoek indienen om de opvang tijdelijk stop te zetten, dit kan alleen per hele maand. 

Voeg in uw mail ook een doktersverklaring toe, zonder doktersverklaring is het niet mogelijk om de opvang tijdelijk te onderbreken. Als u de nieuwe startdatum weet, behoudt u uw plaats.

Als u niet weet wanneer uw kind weer gaat starten, kunnen wij geen plaats  garanderen. 

Artikel.19.: Studiedagen basisonderwijs

Bij elke basisschool zijn er een aantal studiedagen of calamiteitendagen in de planning opgenomen. Op deze dagen is de school (gedeeltelijk) gesloten. Omdat dit bij elke school om andere dagen gaat moet u dit zelf in de gaten houden. 

Wilt u opvang tijdens studiedagen of calamiteitendagen dan adviseren wij u om een aantal flexibele uren in uw contract op te nemen. U heeft dan geen extra kosten maar wel direct de vergoeding van de belastingdienst (zie artikel 5).

Wilt u geen flexibele uren in uw contract dan is het mogelijk deze uren als extra opvang op te nemen (zie artikel 7).

Artikel.20.: Reglement interne en externe klachtenprocedure kinderdagverblijf Mira

Mocht u een klacht hebben kunt u deze voorleggen bij personeel, administratie, directie -of oudercommissie

Wij streven ernaar om samen met u een gepaste oplossing te vinden. Echter blijft u van mening dat u of uw kind onrecht is aangedaan, kunt u contact opnemen met de externe klachtencommissie. Kinderdagverblijf Mira is aangesloten bij 

De Geschillencommissie kinderopvang www.degeschillencommissie.nl.

Artikel.21.: Fotomateriaal  (AVG)

Er worden vaak video opnamen en foto’s op het kinderdagverblijf gemaakt. Foto’s worden regelmatig opgehangen in het kinderdagverblijf of geplaatst op de website, Facebook,  Mywoollie app of als reclame materiaal gebruikt. Op het digitale inschrijfformulier kunt u aangeven of u dit wel/niet wilt. Wel hangen er camera’s in het kinderdagverblijf.

Er is geen geluidsopname en de beelden worden niet opgeslagen. De camera’s hangen er voor het 4 ogen principe. 

Artikel.22.: Aansprakelijkheid

Het kinderdagverblijf is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte of stukgemaakte kleding en meegebracht speelgoed. 

Artikel.23.: Hygiëne

Het hygiëne beleid is vastgelegd in ‘beleid veiligheid en gezondheid’. Geïnteresseerden kunnen deze opvragen bij de administratie. 

Artikel.24.: Veiligheid

Het Risico inventarisatie en evaluatie plan, bedrijfsnoodplan, veiligheidsplan zijn vastgelegd in ‘beleid veiligheid en gezondheid’. Geïnteresseerden kunnen deze opvragen bij de administratie.

Artikel.25.:      Brandbeveiliging

Het brandveiligheidssysteem voldoet aan de laatste eisen. Bevat normen NEN2535 en aanvulling CE2010 , NEN2575 en de NPR2576. Alle wanden, muren, deuren, ramen zijn brandvertragend waardoor we de tijd hebben om het pand te verlaten. Regelmatig wordt er een brandoefening met personeel en kinderen uitgevoerd en tevens zijn er voldoende BHV’ers aanwezig.

Artikel.26.: Mechanisch ventilatiesysteem

Het mechanische ventilatiesysteem zorgt voor continue zuivere lucht. Automatisch wordt het CO2 gehalte op de groepen gemeten door sensoren. Indien het Co2 gehalte stijgt zal het ventilatie systeem meer lucht aanvoeren. 

Artikel.27.: Pedagogisch beleid

De pedagogische uitgangspunten van kinderdagverblijf Mira zijn vastgelegd in een pedagogisch beleid.

Geïnteresseerden kunnen deze bekijken, ze liggen op een openbare plaats binnen het kinderdagverblijf, of vraag ernaar bij de pedagogisch medewerkster.

Artikel.28.: Werkboek

De pedagogische werkwijze van KDV Mira zijn vastgelegd in een werkboek. Geïnteresseerden kunnen deze bekijken.

Artikel.29.: VVE erkent kinderdagverblijf

Wij zijn een VVE erkent kinderdagverblijf, alle kinderen op de peutergroepen werken met het VVE programma om taal en educatie te stimuleren. 

Kinderen met een taalachterstand of kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal kunnen bij ons extra ondersteuning krijgen, de coach maakt een plan van aanpak gericht op de ondersteuning van het kind. Deze wordt  gesubsidieerd door de gemeente.  (zie bijlage VVE geïndiceerde kinderen)

Artikel.30.: Peuteropvang

Kinderen waarvan ouders niet werken kunnen vanaf 2 jaar opvang krijgen, ouders betalen de ouderbijdrage afhankelijk van inkomen de verdere kosten worden betaald door de gemeente. IB60 formulier aanleveren)

Artikel.31: Tegemoetkoming belastingdienst:

De belastingdienst vergoed in 2022 voor;

Kinderopvang € 8.50 per uur.

Buitenschoolse opvang € 7.31 per uur.

Artikel.32.: Hoeveel uur mag u aanvragen

Kinderopvang 140% aan uren van de minst werkende ouder.

Buitenschoolse opvang 140%   aan uren van de minst werkende ouder.

U kunt altijd meer uren aanvragen echter krijgt u hier geen kinderopvangtoeslag over.

U bent zelf verantwoordelijk voor de aanvragen en de controle van de uren.

De tegemoetkoming vanuit het Rijk is afhankelijk van uw inkomen.

U kunt een proefberekening maken op de site van de belastingdienst deze is medio november 2021 beschikbaar

Ouders die naar school gaan of inburgeren mogen 230 uur kinderopvang aanvragen

Artikel.33.: Kinderopvangtoeslag aanvragen

Uw kinderopvangtoeslag voor 2022 vraagt u aan met “Mijn toeslagen”. U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u toeslag mis.

Artikel.34.: Goed nieuws voor ouders die -onverhoopt- hun baan verliezen

Ouders die hun baan verliezen (of één van hen) hebben nog recht op 3 maanden kinderopvangtoeslag  + de nog niet opgemaakte uren waar u recht op heeft (zie belastingdienst:  ik raak werkloos).

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven bij kinderdagverblijf Mira? Kies hieronder het juiste online inschrijfformulier!

Valkenswaard:

Kinderopvang Inschrijven kinderopvang
(0-4 jaar)
Peuteropvang Inschrijven peuteropvang
(2-4 jaar)
Buitenschoolse opvang Inschrijven buitenschoole opvang
(4-12 jaar)

Budel:

Kinderopvang Inschrijven kinderopvang
(0-4 jaar)
Peuteropvang Inschrijven peuteropvang
(2-4 jaar)
Buitenschoolse opvang Inschrijven buitenschoole opvang
(4-12 jaar)

Offerte aanvragen

Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? Kies hieronder het juiste online offerte formulier!

Offerte Offerte kinderopvang
Offerte Offerte peuteropvang
Offerte Offerte buitenschoolse opvang

Wil je de netto eigen bijdrage kinderopvangkosten eerst zelf berekenen? Klik dan hier!